Förordning (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet

SFS nr
1988:1214
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:722
Upphävd
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:360

Uppgifter

1 § Ekonomiska rådet skall

— ta initiativ till forskning och utredningsarbete av särskilt intresse
för den ekonomiska politikens utformning,

— redovisa relevant forsknings- och utredningsarbete i rapporter och
internationella temasymposier,

— ge råd åt finansdepartementet och konjunkturinstitutet i
vetenskapliga frågor, särskilt när det gäller arbetet med att utveckla
modeller för analys av ekonomiska frågeställningar.

Sammansättning

2 § Rådet består av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1999:360).

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på rådet:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m. m. och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:437).

4 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges
i 6 och 7 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:437).

Ärendenas handläggning

5 § Rådet är beslutfört när minst tre av ledamöterna, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

Ordföranden eller vice ordföranden får ensam fatta beslut som inte
innebär att ett ärende avgörs i sak. Förordning (1990:311).

6 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 5 §
tredje stycket inte behöver föredras.

Förordnanden

7 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av
regeringen. Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (1990:311).

8 § Chefen för konjunkturinstitutet adjungeras till rådet.

9 § Konjunkturinstitutet utser sekreterare åt rådet.

Överklagande

10 § Rådets beslut får inte överklagas.