Förordning (1988:1215) om förfarandet hos kommmunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

SFS nr
1988:1215
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:167

Förordningens tillämpning

1 § Bestämmelserna i denna förordning ges i anslutning till
föreskrifterna i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.
m. och skall tillämpas i den utsträckning motsvarande föreskrift i lagen
är satt i tillämpning.

Av 2 § tredje stycket lagen framgår att föreskrifter som har meddelats
med stöd av den gäller i stället för avvikande bestämmelser i någon lag
eller annan författning.

2 § Befogenhet som ges i denna förordning får utnyttjas bara i den
utsträckning som behövs på grund av att riket är i krig eller krigsfara
eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av
krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Bestämmelser om kommunerna

3 § En beslutande kommunal församling får i särskilda fall besluta att
de som tjänstgör hos kommunen skall tjänstgöra i andra tjänster eller
uppdrag hos kommunen. En kommunal förvaltningsmyndighet har samma
befogenhet i fråga om dem som tjänstgör hos myndigheten.

Bestämmelser om de statliga förvaltningsmyndigheterna

4 § En statlig förvaltningsmyndighet får föreskriva eller i särskilda
fall besluta om avvikelser från bestämmelser om den sammansättning, det
antal ledamöter eller den ordning som föreskrivits för att avgöra
ärenden.

Om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna fullgöra sina
uppgifter får den bestämma avvikelser även från andra föreskrifter som
styr myndighetens arbetssätt om föreskrifterna har beslutats på annat
sätt än genom lag.

5 § Utöver vad som annars är föreskrivet får en statlig
förvaltningsmyndighet föreskriva att vissa av myndighetens uppgifter
skall övertas av en underställd myndighet, eller att uppgifter som
ankommer på en underställd myndighet skall övertas av en annan sådan
myndighet eller av den överordnade myndigheten själv.

Första stycket gäller inte uppgifter som myndigheten i fråga ansvarar
för enligt lag.

6 § En statlig förvaltningsmyndighet skall anmäla till regeringen om
myndigheten finner att dess egna eller en underställd myndighets
arbetsuppgifter bör övertas av en annan inte underställd myndighet.
Motsvarande gäller om myndigheten bedömer att den eller en underställd
myndighet bör överta uppgifter från en annan, inte underställd
myndighet.

Om beslut av regeringen inte hinner avvaktas, får en central
förvaltningsmyndighet föreskriva att en arbetsuppgift hos den skall
övertas av en annan statlig förvaltningsmyndighet. Sådana föreskrifter
får gälla endast till dess regeringens beslut hinner inhämtas. De skall
om möjligt föregås av samråd mellan berörda förvaltningsmyndigheter. De
får inte avse uppgifter som myndigheten ansvarar för enligt lag.

7 § Beslut enligt 4–6 §§ fattas av myndighetens chef. I nämnder och
nämndliknande myndigheter där de uppgifter som annars ankommer på
myndighetens chef fullgörs av nämnden, fattas dock dessa beslut av
ordföranden.

Om en föreskrift enligt 4 eller 5 § avviker från vad som annars är
föreskrivet i lag eller förordning, skall detta anmälas till regeringen
så snart som möjligt. Om föreskriften har meddelats av en myndighet som
är underställd en annan myndighet, skall anmälan göras också till den
överordnade myndigheten.

8 § En central förvaltningsmyndighet får i särskilda fall besluta att de
som tjänstgör hos den myndigheten eller en underställd myndighet skall
tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag hos det allmänna.

9 § Om riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket
och riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda
svårigheter kan upprätthållas eller om omedelbara åtgärder
annars måste vidtas, får länsstyrelsen inom det område där
förbindelsen avbrutits fullgöra de uppgifter som enligt 8 kap.
regeringsformen ankommer på regeringen samt besluta att en lag
i ett visst ämne skall börja tillämpas. Förordning (2000:917).

Bestämmelser om domstolarna

10 § En hovrätt eller kammarrätt skall anmäla till regeringen,
om domstolen anser att domstolens egna eller en tingsrätts
respektive förvaltningsrätts arbetsuppgifter bör övertas av en
domstol av samma slag. Förordning (2009:879).

11 § En hovrätt eller kammarrätt får i särskilda fall besluta att en
ordinarie domare, inom det egna domstolsområdet, skall fullgöra en högre
eller en i fråga om anställningsförmånerna jämställd domartjänst vid en
annan domstol än den han tillhör.

En hovrätt eller kammarrätt får i särskilda fall besluta att de som
tjänstgör inom det egna domstolsområdet men inte är ordinarie domare
skall tjänstgöra i andra anställningar eller uppdrag i en domstol inom
domstolsområdet.

12 § Om riket är i krig och förbindelsen mellan en del av riket och
riksstyrelsen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan
upprätthållas eller om omedelbara åtgärder annars måste vidtas, får
hovrätter och kammarrätter inom den del av den egna domkretsen där
förbindelsen avbrutits fullgöra regeringens befogenheter enligt 8 kap.
regeringsformen att meddela föreskrifter om domstolarna och deras
verksamhet.

13 § I de fall en domstols dom avser den som är krigsman eller
som fullgör civilplikt gäller följande. En dom som har
beslutats utan att huvudförhandling har hållits ska delges
krigsmannen eller den som fullgör civilplikt. Om
huvudförhandling har hållits i utevaro av krigsmannen eller den
som fullgör civilplikt, ska domen även i det fallet delges
honom eller henne. Delgivning sker genom rättens försorg.
Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§
delgivningslagen (2010:1932). Om domen ska delges krigsmannen
eller den som fullgör civilplikt, räknas tiden för överklagande
såvitt gäller honom eller henne från dagen för delgivning av
domen.

Första stycket gäller även i fråga om slutliga beslut som inte
endast innebär att ett mål eller ett ärende avskrivs.
Förordning (2011:167).

Gemensamma bestämmelser

14 § Om det i lag eller förordning är föreskrivet att ett visst antal
suppleanter skall utses för en beslutande kommunal församling eller en
förvaltningsmyndighet, får sådana utses till det större antal som
behövs.

Föreskrift om att en suppleant är utsedd för en viss bestämd ledamot
eller för någon personligen skall beaktas när det utökade antalet
suppleanter utses.

Om en suppleant i enlighet med vad som nu sagts utses under löpande
tjänstgöringstid, skall uppdraget avse återstående del av
tjänstgöringstiden.

15 § En myndighet som enligt 33 § lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m. m., finner att en skrivelse med överklagande skall anses ha
kommit in i rätt tid, skall omgående underrätta den myndighet som skall
se till att det överklagade beslutet verkställs.

16 § En myndighet får efter ansökan besluta om förlängning av tid enligt
34 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommuner,
förvaltningsmyndigheter och domstolar i krig eller krigsfara m. m., om
åtgärden skall vidtas hos myndigheten. En central statlig
förvaltningsmyndighet utövar dock denna befogenhet i fråga om en
underinstans.

17 § Vid delgivning genom Försvarsmaktens försorg får bevis om
delgivning utfärdas av den som har lägst fänriks tjänstegrad eller av
militärpolisman. Förordning (1994:880).