Förordning (1988:1223) med instruktion för Brottsförebyggande rådet;

SFS nr
1988:1223
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:669
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Brottsförebyggande rådet skall främja brottsförebyggande insatser
inom olika områden av samhällsverksamheten och samordna samhällets och
enskildas insatser mot brott.

2 § I den brottsförebyggande verksamheten skall rådet särskilt

1. biträda regeringen i uppgiften att främja och prioritera åtgärder,

2. verka för att statliga myndigheters forsknings-, utrednings- och
informationsinsatser samordnas,

3. stödja insatser av kommuner, organisationer och andra enskilda,

4. bedriva eller medverka i forsknings- och utredningsarbete där
resultaten kan belysa orsaker till brott,

5. bedriva eller medverka i forsknings- och utredningsarbete som kan ge
underlag för åtgärder eller som gäller utvärdering av vidtagna åtgärder,

6. följa och analysera brottsutvecklingen och redovisa det aktuella
läget,

7. utge rapporter från forsknings-, utrednings- och informationsprojekt,
redovisa resultaten av egna och andras insatser samt även i övrigt ge
information som kan ha förebyggande effekter,

8. i övrigt genom initiativ och förslag medverka i det kriminalpolitiska
arbetet.

/r4/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet med undantag
av 2, 14, 15, 18 och 30 §§.

/r4/ Rådets ledning

4 § Chef för myndigheten är rådets överdirektör. Denne skall ha en
ställföreträdare.

/r4/ Rådets styrelse

5 § Rådets styrelse består av rådets överdirektör och högst nio andra
ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och överdirektören samt minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

/r4/ Organisation

6 § Under överdirektören finns byråchefer som ansvarar för forskning,
utredning och information i rådets verksamhet.

7 § Till rådet är knutna tre rådgivande organ: en samverkansdelegation,
en vetenskaplig delegation och en informationsdelegation.

/r4/ Samverkansdelegationen

8 § Samverkansdelegationen behandlar frågor om brottsförebyggande
verksamhet som är mer omfattande och som utförs av eller berör mer än en
myndighet.

Delegationen består av högst nio ledamöter. Överdirektören är ordförande
i delegationen. Rådet utser övriga ledamöter för en bestämd tid.
Domstolsverket, riksåklagaren, rikspolisstyrelsen,
kriminalvårdsstyrelsen och brottsskadenämnden skall vara företrädda i
delegationen. Dessa myndigheter föreslår vem som bör företräda
respektive myndighet.

Vid behov kan företrädare för andra myndigheter och för enskilda organ
adjungeras till delegationen.

/r4/ Vetenskapliga delegationen

9 § Den vetenskapliga delegationen behandlar frågor om metodik och
vetenskaplig inriktning i nya forsknings- och utredningsprojekt, om etik
i projektarbeten och utvärdering m. m. och om bidrag till enskilda för
forskning och utredning, om frågan inte är av mindre ekonomisk
betydelse.

Delegationen består av högst nio ledamöter. Den eller de byråchefer i
rådet som ansvarar för forskning och utredning ingår i delegationen.
Rådet utser övriga ledamöter för en bestämd tid. Av dem skall fem
företräda vetenskapligt arbete inom universitet och högskolor och en
vardera polisväsendet och kriminalvården. Förslag om vem som sk all
företräda respektive verksamhetsområde avges av
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet samt av Rikspolis- och
Kriminalvårdsstyrelserna. Förordning (1992:749).

/r4/ Informationsdelegationen

10 § Informationsdelegationen bereder de frågor om informationsinsatser
som är gemensamma för flera myndigheter, utvärdering av
informationsprojekt, samarbete med folkrörelser m. fl. och annat som
hänskjuts till den.

Delegationen består av högst nio ledamöter, varav en är rådets byråchef
med ansvar för information. Rådet utser övriga ledamöter för en bestämd
tid.

/r4/ Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 13, 16 och 19 §§ verksförordningen
(1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. Förordnande av ledamöter i delegationerna enligt 8–10 §§ och av
ordförandena i den vetenskapliga delegationen och
informationsdelegationen.

2. Treårig verksamhetsplan för rådets projekt samt årlig komplettering
och revidering av denna.

3. Förslag till åtgärder med anledning av rapporter från rådets
forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet.

4. Beslut om bidrag till enskilda för forskning och utredning, om frågan
inte är av mindre ekonomisk betydelse.

/r4/ Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
rådet.

/r4/ Tjänstetillsättningar m. m.

13 § Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

14 § Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid efter förslag av överdirektören.

15 § Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för
en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande i
styrelsen.

/r4/ Överklagande

16 § Rådets beslut om forsknings- och utredningsbidrag får inte
överklagas. Rådets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.