Förordning (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

SFS nr
1988:1225
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1217
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:748

Uppgifter

1 § Exportkreditnämnden har till uppgift att, i enlighet med de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar, handlägga ärenden
enligt

1. förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti,

2. förordningen (2005:746) om investeringsgaranti,

3. förordningen (1984:1132) om krediter för vissa
utvecklingsändamål (u-krediter).

Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt, får
nämnden med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens
prövning. Förordning (2005:748).

2 § Nämnden skall särskilt

i varje ärende noga pröva förutsättningarna för beviljande av
garanti,

vid beviljande av garanti ange garantins omfattning samt de
villkor som skall gälla,

i internationella sammanhang verka för konkurrensneutralitet
mellan garantiinstituten,

verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor
som erbjuds i exportföretagens viktigare konkurrentländer,

vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten
totalt sett skall vara självbärande över tiden,

eftersträva riskdelning med andra garantiinstitut när det är
önskvärt ur riskspridningssynpunkt,

vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens
rätt med undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k.
Parisklubben,

informera om de garantiformer nämnden erbjuder och om de
allmänna förutsättningar och villkor som gäller för erhållande
av garanti,

följa den internationella utvecklingen på exportkreditområdet,

se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse
med de internationella överenskommelser som Sverige har ingått
om statsstödd exportkreditgivning samt förmedla den information
som behövs för tillämpningen av dessa överenskommelser.
Förordning (1999:135).

2 a § Nämnden skall följa bestämmelserna i bilagan till rådets
direktiv 98/29/EG av den 7 maj 1998 om harmonisering av
huvudbestämmelserna för kreditförsäkringar för medellånga och
långa exportaffärer3. Detta gäller när nämnden erbjuder
statsgaranti för täckning av förlust och

– garantin gäller för en affär som avser export av varor eller
tjänster med ursprung i en medlemsstat i Europeiska unionen
till ett land utanför gemenskapen,

– garantin har en total riskperiod på minst två år, och

– affären finansieras med hjälp av köparkrediter eller
leverantörskrediter eller betalas kontant. Förordning 1999:135).

3 § Nämnden får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för
reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för
den statliga exportkreditgarantigivningen.

4 § Nämnden skall vidare

– lämna Aktiebolaget Svensk Exportkredit information om de
internationella överenskommelser som avses i 2 § och om deras
tillämpning i den utsträckning som behövs för bolagets
exportkreditgivning, enligt förordningen (1981:665) om
exportkreditfinansiering med statligt stöd,

– ta emot ansökningar om exportkredit enligt förordningen
(1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd samt
vidarebefordra dessa ansökningar till Aktiebolaget Svensk
Exportkredit, med undantag för de uppgifter som skulle kunna
skada kreditgivaren ifall de lämnades till Aktiebolaget Svensk
Exportkredit, samt

– i övrigt samarbeta med Aktiebolaget Svensk Exportkredit i
frågor som rör exportkreditfinansiering enligt förordningen.
Förordning (2002:676).

4 a § I samband med förhandlingar med gäldenärer eller
gäldenärsländer om betalning av fordringar som garanterats av
nämnden, får nämnden träffa avtal med näringsidkare eller långivare
om att nämnden skall medverka till att kräva betalning även för en
fordran som den inte har garanterat, om nämnden finner att det finns
särskilda skäl.

Nämnden får ta ut och disponera avgifter för sin medverkan enligt
första stycket. Avgifterna skall lägst täcka kostnaderna för denna
medverkan. Avgifterna beslutas i varje särskilt fall av nämnden.
Förordning (1996:1550).

5 § Nämnden skall varje år före den 1 mars och i övrigt vid
behov lämna regeringen det underlag som behövs för att
regeringen skall kunna ta ställning till omfattningen och
inriktningen av nämndens verksamhet. Förordning (1998:1738).

Sammansättning

6 § Nämnden har en styrelse som består av högst tretton personer. En av
ledamöterna är ordförande, en är förste vice och en andre vice
ordförande. En av ledamöterna är nämndens generaldirektör.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av generaldirektören. När
generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av en
ställföreträdare.

Verksförordningens tillämpning

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Exportkreditnämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande. Förordning (1996:178).

9 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6 §, 7 § första stycket och andra stycket 4 och 6
samt 9 § verksförordningen (1995:1322).

Generaldirektören har under styrelsen det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket 1-3
och 5 samt 8 § verksförordningen. Förordning (1999:135).

Ärendenas handläggning

10 § Ärendena avgörs av styrelsen.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller någon av
viceordförandena samt generaldirektören. Om detta förfarande inte är
lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Sådana beslut
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 § Styrelsen får i arbetsordning eller i särskilt beslut lämna över
till generaldirektören eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 §
inte behöver föredras.

Extern revision

14 § Styrelsen ansvarar för att Riksrevisionen får de
uppgifter som behövs för revisionen av Exportkreditnämnden.
Förordning (2003:267).

Tjänstetillsättningar m.m.

15 § Ledamöter och ersättare för ledamöterna utses av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförandena. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

16 § Tjänsten som generaldirektör tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
styrelsen.

17 § Har upphävts genom förordning (2001:1023).