Förordning (1988:123) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande vissa utländska medborgare

SFS nr
1988:123
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:404
Upphävd
1997-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:626

Utländska medborgare skall i den utsträckning som anges nedan vara
likställda med svenska medborgare i fråga om rätt till allmän
rättshjälp.

1) Medborgare i Japan.

2) Medborgare i en stat som är ansluten till någon av
Haagkonventionerna den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 angående
vissa till civilprocessen hörande ämnen.

3) Medborgare i en stat i förhållande till vilken konventionen den
28 augusti 1930 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av internationell
natur är tillämplig.

4) Medborgare i stat som är ansluten till den europeiska
bosättningskonventionen den 13 december 1955.

5) Den som är bosatt i en stat som är ansluten till New
York-konventionen den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag
i utlandet, om han eller hon är kärande eller sökande i ett sådant
mål eller ärende angående underhållsbidrag som har väckts genom
förmedling av Utlandskontoret vid Försäkringskassan Stockholms län
eller av Utrikesdepartementet enligt konventionens bestämmelser.

6) Den som är bosatt i Amerikas Förenta Stater jämte Guam,
Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av Alabama,
District of Columbia och Mississippi, om han eller hon är kärande
eller sökande i ett sådant mål eller ärende angående underhållsbidrag
som har väckts genom förmedling av Utlandskontoret vid
Försäkringskassan Stockholms län eller av Utrikesdepartementet enligt
konventionens bestämmelser.

7) Medborgare i en stat som är ansluten till den europeiska
konventionen den 24 november 1977 om migrerande arbetstagares
rättsställning, om han eller hon vistas i Sverige som migrerande
arbetstagare i konventionens mening.

8) Den som är kärande eller sökande i ett mål eller ärende om
vårdnad eller umgänge som har väckts genom Utrikesdepartementets
förmedling i enlighet med den europeiska konventionen den 20 maj 1980
om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om
barn samt om återställande av vård om barn.

9) Den som är medborgare eller har hemvist i en stat som är ansluten
till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på
internationella bortföranden av barn, om han eller hon är sökande i
ett mål eller ärende som rör konventionen.

10) Den som är bosatt i en stat som är ansluten till
Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.
Förordning (1996:626).

Övergångsbestämmelser

1989:178

Denna förordning träder i kraft i fråga om p. 8 den 1 juli 1989 och i
övrigt den 1 juni 1989.