/r1/ Förordning (1988:1231) med instruktion för besvärsnämnden för högskoleutbildning;

SFS nr
1988:1231
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS1992:404
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Besvärsnämnden prövar sådana överklaganden om antagning till
grundläggande högskoleutbildning som avses i 25 kap. 9 och 9 a §§
högskoleförordningen (1977:263).

/r3/ Sammansättning

2 § Nämnden består av en ordförande och fem andra ledamöter. För
ordföranden skall finnas en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare
skall vara eller ha varit ordinarie domare. För övriga ledamöter finns
ersättare till det antal regeringen bestämmer.

/r3/ Organisation

3 § Personal i utbildningsdepartementet är föredragande och utför
kansligöromål åt nämnden.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på besvärsnämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

18 § om ärendeförteckning,

29 § om myndighetens beslut.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande.

7 § Ärenden får avgöras vid telefonsammanträde, när nämnden finner detta
lämpligt. Därvid skall så många ledamöter delta som krävs för
beslutförhet.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller den som är föredragande att fatta beslut som inte
innebär att ärendet avgörs i sak.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. Ordföranden får överta
beredningen och föredragningen av ett ärende.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden
som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

10 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden.

/r3/ Förordnanden

11 § Ordföranden och andra ledamöter och ersättare förordnas av
regeringen för bestämd tid.