Förordning (1988:1232) med instruktion för lantmäterimyndigheterna

SFS nr
1988:1232
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1418
Upphävd
1996-01-01

1 kap. Lantmäterimyndigheterna m.m.

1 § Med lantmäterimyndighet avses i denna förordning statens
lantmäteriverk, överlantmätarmyndigheterna,
fastighetsbildningsmyndigheterna och fastighetsregistermyndigheterna.

2 § Det statliga lantmäteriet omfattar lantmäteriverket, en
överlantmätarmyndighet i varje län, de statliga
fastighetsbildningsmyndigheterna och en statlig
fastighetsregistermyndighet i varje län. Lantmäteriverket är
chefsmyndighet för verksamheten.

Utanför denna organisation men underordnad denna i tillsynshänseende
finns det kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och kommunala
fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1990:253).

3 § Landet är indelat i lantmäteridistrikt som vart och ett är
verksamhetsområde för en fastighetsbildningsmyndighet. Regeringen
bestämmer denna indelning. Är riket i krig eller krigsfara bestämmer i
stället lantmäteriverket indelningen.

Allmänna bestämmelser och uppgifter

4 § Lantmäterimyndigheterna skall

1. ha hand om frågor om fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
fastighetsregistrering, fastighetsvärdering och fastighetssamverkan,

2. framställa och utge allmänna kartor,

3. ha hand om frågor om lokal mätning och kartläggning av grundläggande
natur (mätningsverksamhet),

4. tillhandahålla uppgifter om fast egendom,

5. tillhandahålla uppgifter av geodetisk, fotogrammetrisk och
kartografisk natur,

6. lämna andra myndigheter stöd i fastighetstekniska,
fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska, geodetiska, fotogrammetriska
och kartografiska frågor,

7. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

För de kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna och
fastighetsregistermyndigheterna gäller inte första stycket 2 och 7.
Första stycket 3 och 5 samt första stycket 6, i vad avser geodetiska,
fotogrammetriska och kartografiska frågor, gäller för en kommunal
fastighetsbildningsmyndighet endast om kommunen har bestämt att
myndigheten skall svara för mätningsverksamhet. Förordning
(1990:253).

5 § Fastighetsregistermyndigheterna har till uppgift att registrera
förändringar i fastighetsförhållandena. I fråga om uppläggande och
förande av fastighetsregister finns särskilda bestämmelser.

Om fastighetsregistermyndigheten begär det, får lantmäteriverket för
visst område besluta att hela eller delar av fastighetsregistret skall
läggas upp av verket i fastighetsregistermyndighetens ställe.

6 § Regeringen beslutar i fråga om utgivning, förläggande och
distribution av allmänna kartor.

I förordningen (1980:754) om upplåtande av det allmänna kartmaterialet
för följdproduktion m. m. finns bestämmelser om det allmänna
kartmaterial som staten har upphovsrätt till.

7 § Verksamheten i fred skall bedrivas så att de krav som totalförsvaret
ställer vid krig eller krigsfara kan tillgodoses i största möjliga
utsträckning.

Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig, meddelar regeringen särskilda bestämmelser för
verksamheten.

Behövs det med hänsyn till rikets säkerhet särskilda bestämmelser om
utnyttjande av material som framställs vid lantmäterimyndigheterna,
skall lantmäteriverket efter samråd med Försvarsmakten lämna förslag
om detta till regeringen. Förordning (1994:187).

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantmäteriverket
med undantag av 16 §. Bestämmelsen i 18 § tillämpas inte i verkets
uppdragsverksamhet.

Följande bestämmelser i verksförordningen skall tillämpas på
överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna
och de statliga fastighetsregistermyndigheterna: 3 § första stycket,
4–6 §§, 7 § 1 och 2 samt 9, 14, 15, 17, 23, 24 och 27–29 §§.

Om fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas i ärendet
gäller dock inte bestämmelserna om myndighetens beslut i 29 §
verksförordningen. Verksförordningens 29 § tillämpas inte heller vid
beslut om räkning enligt lantmäteritaxan (1971:1101) och vid förande av
fastighetsregistret. Förordning (1991:1521).

Interna föreskrifter

9 § Lantmäteriverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de föreskrifter som behövs om de statliga
lantmäterimyndigheternas organisation och formerna för myndigheternas
verksamhet.

Överlantmätarmyndigheten, fastighetsbildningsmyndigheten och
fastighetsregistermyndigheten beslutar om den egna myndighetens
arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som
lantmäteriverket fastställer. Förordning (1991:1521).

2 kap. Statens lantmäteriverk

Särskilda uppgifter

1 § Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering,
fastighetssamverkan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet enligt 1
kap. 4 § första stycket 3 och allmän kartläggning.

Lantmäteriverket skall också verka för ett ändamålsenligt och vårdat
ortnamnsskick och fastställa ortnamn i den utsträckning inte någon annan
har sådan befogenhet.

2 § Lantmäteriverket skall

1. leda och utöva tillsyn över den verksamhet som skall skötas av övriga
statliga lantmäterimyndigheter samt utöva tillsyn över den verksamhet
som skall skötas av kommunala lantmäterimyndigheter,

2. leda och utöva tillsyn över fastighetsregistermyndigheternas arbete
med att lägga upp nytt fastighetsregister samt, i den utsträckning det
inte ankommer på centralnämnden för fastighetsdata, svara för
genomförandet av automatisk databehandling på fastighetsregistreringens
område,

3. inom sitt verksamhetsområde ge vägledning i frågor som rör
plangenomförande och ersättning enligt plan- och bygglagen (1987:10)
samt exploateringssamverkan,

4. svara för landets geodetiska uppmätning och flygfotografering för
kartläggningsändamål,

5. verka för samordning av grundläggande mätnings- och
kartläggningsverksamhet,

6. verka för samordning vid uppbyggandet och ajourhållningen av
databaser avseende lägesbestämd information,

7. utföra vetenskapliga utvecklingsarbeten inom geodesi, fotogrammetri
och kartografi samt närliggande ämnesområden i den utsträckning dessa
arbeten har samband med verkets övriga uppgifter,

8. som funktionsansvarig myndighet tillgodose totalförsvarets behov av
landskaps- och fastighetsinformation m. m., och därvid leda och utöva
tillsyn över krigstryckningen av kartor m. m. i tekniskt och
administrativt hänseende,

9. till skydd för rikets säkerhet granska kart- och flygbildmaterial
samt uppgifter ur verkets geodetiska arkiv,

10. på framställning av domstol eller annan statlig myndighet utreda och
avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådan myndighet,

11. med avseende på den svensk-finska riksgränsen ansvara för
redovisning av gränsen samt för tillsyn och skötsel av gränsens
utmärkning. Förordning (1990:253).

3 § Det statliga lantmäteriet får inom sitt verksamhetsområde
bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands mot
ersättning enligt grunder som Lantmäteriverket fastställer efter
samråd med Riksrevisionsverket. Vid tillämpningen av
tjänsteexportförordningen (1992:192) skall Lantmäteriverket
samråda med Boverket och Centralnämnden för fastighetsdata i
frågor av gemensamt intresse. Förordning (1993:838).

Lantmäteriverkets ledning

4 § Lantmäteriverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 § Lantmäteriverkets styrelse består av högst sju personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Inom lantmäteriverket finns ett planeringssekretariat och fem
avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen,
kartavdelningen, produktionsavdelningen och marknadsavdelningen.

Avdelningarna och planeringssekretariatet är indelade i enheter. Inom
planeringssekretariatet finns en försvarsenhet. Om det finns särskilda
skäl får ytterligare enhet inrättas.

Planeringssekretariatet leds av en planeringsdirektör. Administrativa
avdelningen leds av en administrativ direktör, marknadsavdelningen av en
marknadsdirektör och var och en av de övriga avdelningarna av en teknisk
direktör. Försvarsenheten förestås av en militärassistent, som också är
säkerhetschef. Var och en av de andra enheterna leds av en enhetschef.

Dessutom finns till lantmäteriverket knutet ett kartråd och ett
ortnamnsråd. Förordning (1990:253).

Kartrådet

7 § Kartrådet har till uppgift att ge verket råd i frågor som avser de
allmänna kartorna. Innan mera betydelsefulla frågor om sådana kartor
avgörs, skall verket inhämta rådets synpunkter. Kartrådet sammanträder
när ordföranden bestämmer det.

8 § I kartrådet ingår som ledamöter en företrädare för var och en av
följande myndigheter och förbund, nämligen Försvarsmakten,
överstyrelsen för civil beredskap, statens räddningsverk, vägverket,
sjöfartsverket, lantmäteriverket, Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, riksantikvarieämbetet och statens historiska
museer, statens jordbruksverk, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk,
boverket, Sveriges geologiska undersökning, statens vattenfallsverk,
statistiska centralbyrån och Svenska kommunförbundet. Rådet får i
särskilt fall tillkalla ytterligare ledamöter.

Generaldirektören i lantmäteriverket eller den han utser i sitt ställe
är ordförande och lantmäteriverkets företrädare i kartrådet.

De andra ledamöterna av kartrådet utses av lantmäteriverket efter
förslag av respektive myndighet eller förbund. Förordning (1994:187).

Ortnamnsrådet

9 § Ortnamnsrådet har till uppgift att stödja lantmäteriverket i arbetet
med att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Innan mera
betydelsefulla frågor om ortnamn avgörs, skall verket inhämta rådets
synpunkter. Ortnamnsrådet sammanträder när ordföranden bestämmer det.
Förordning (1990:253).

10 § I ortnamnsrådet ingår som ledamöter dels en företrädare för var och
en av följande myndigheter, företag och organisationer, nämligen Posten
Aktiebolag, Vägverket, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer,
Statens lantmäteriverk, Språk- och folkminnesinstitutet, Svenska språk-
nämnden, Sveriges hembygdsförbund och Svenska kommunförbundet, dels en
företrädare gemensamt för universiteten och en gemensamt för de svenska
sameorganisationerna. Rådet får i särskilt fall tillkalla ytterligare
ledamöter.

Generaldirektören i Lantmäteriverket eller den han utser i sitt ställe
är ordförande och Lantmäteriverkets företrädare i ortnamnsrådet.

De andra ledamöterna av ortnamnsrådet utses av Lantmäteriverket efter
förslag av respektive myndighet, företag eller organisation.
Förordning (1993:1740).

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
lantmäteriverket.

Personalansvarsnämnden

12 § Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av chefen för
administrativa avdelningen, organisations- och personaldirektören,
verkets chefsjurist och chefen för den avdelning som ärendet närmast
rör.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Personalansvarsnämnden prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen
(1987:1100) också beträffande anställda hos överlantmätarmyndigheterna,
de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga
fastighetsregistermyndigheterna. Förordning (1990:253).

Föreskrifter

13 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta
gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt
av större vikt.

Ärendenas handläggning

14 § Militärassistenten är direkt inför generaldirektören
föredragande i viktigare frågor som hör till försvarsenheten.

Militärassistenten skall närvara när viktigare frågor avgörs om
utlämnande av handlingar som är upprättade inom verket och som
innefattar kart- eller flygbildmaterial. Militärassistenten skall också
närvara vid prövning av tillståndsfrågor enligt lagen (1993:1742)
om skydd för landskapsinformation.

Om militärassistenten och hans ställföreträdare har förhinder får
inte sådana handlingar utlämnas eller godkännas utan särskilt
yttrande från Försvarsmakten. Förordning (1994:1233).

3 kap. Överlantmätarmyndigheterna

Särskilda uppgifter

1 § Överlantmätarmyndigheten har länet som verksamhetsområde och har
till uppgift att

1. leda den verksamhet som skall skötas av en statlig
fastighetsbildningsmyndighet,

2. utöva tillsyn över mätningsverksamheten och verka för samordning av
grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet,

3. medverka i arbetet med framställning av allmänna kartor,

4. lämna kommuner och enskilda råd och upplysningar i frågor inom
överlantmätarmyndighetens verksamhetsområde,

5. på framställning av domstol eller annan statlig myndighet utreda och
avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådan myndighet,

6. informera om och tillhandahålla allmänna kartor och andra inom det
statliga lantmäteriet framställda produkter,

7. fullgöra de administrativa uppgifter som lantmäteriverket överlämnar
åt överlantmätarmyndigheten,

8. svara för lantmäteritjänster inom länsstyrelsen. Förordning
(1990:253).

2 § När överlantmätarmyndigheten fullgör sina uppgifter enligt 1 kap.
4 § och 3 kap. 1 § skall den särskilt

1. verka för att fö rrättningar och uppdrag handläggs snabbt och
ändamålsenligt,

2. i fråga om indelningen i lantmäteridistrikt, inrättande av
fastighetsbildningsmyndigheter för särskilda
fastighetsbildningsuppgifter samt sådana myndigheters verksamhetsområden
och arbetsuppgifter föreslå åtgärder som behövs för en rationell
fastighetsbildningsverksamhet,

3. stödja fastighetsbildningsmyndigheterna i deras verksamhet med
uppgifter och utredningar,

4. upprätta program och planer för grundläggande stommätning och
kartläggning samt på begäran av en kommun kontrollera mätningsarbeten, i
den utsträckning dessa uppgifter inte fullgörs av lantmäteriverket.

Överlantmätarmyndighetens ledning

3 § Överlantmätaren är chef för överlantmätarmyndigheten.

Överlantmätaren beslutar ensam i ärenden som skall avgöras av
överlantmätarmyndigheten. Han får dock överlåta till en annan tjänsteman
vid myndigheten att besluta i sådana ärenden.

I förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion och förordningen
(1988:972) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län finns
bestämmelser om skyldighet för överlantmätaren att vara föredragande i
ärenden vid länsstyrelsen. Förordning (1990:253).

4 § Lantmäteriverket beslutar om fördelningen av personal på de olika
myndigheterna.

5 § I 2 kap. 12 § finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

4 kap. Fastighetsbildningsmyndigheterna

Särskilda uppgifter

1 § Varje lantmäteridistrikt utgör verksamhetsområdet för en
fastighetsbildningsmyndighet.

Ytterligare fastighetsbildningsmyndigheter kan inrättas för
fastighetsbildningsuppgifter

1. som sammanhänger med jordbrukets och skogsbrukets rationalisering och
liknande uppgifter,

2. som rör utvecklingen av tätbebyggelse,

3. av andra särskilda slag.

Beslut om att sådan fastighetsbildningsmyndighet skall finnas samt om
myndighetens verksamhetsområde och arbetsuppgifter meddelas av
lantmäteriverket.

I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om inrättande av
kommunala fastighetsbildningsmyndigheter med behörighet att handlägga i
huvudsak ärenden som rör utvecklingen av tätbebyggelse inom kommunen.

2 § Fastighetsbildningsmyndigheten skall

1. handlägga förrättningar inom myndighetens ansvarsområde,

2. främja en ändamålsenlig fastighetsindelning,

3. verka för samordning av fastighetsbildningen med de åtgärder som
planläggs och utförs på angränsande områden av andra myndigheter och
organ,

4. planlägga och utföra mätnings-, utstaknings- och kartläggningsarbeten
inom sitt verksamhetsområde samt sköta stomnät och mätningsarkiv,

5. tillhandahålla uppgifter om och utreda fastighetsförhållanden m. m.,

6. på parternas uppdrag hjälpa till med att upprätta överlåtelse- eller
upplåtelsehandling, som rör fast egendom, eller avtal enligt 12 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen (1970:988), om det underlättar handläggningen
av ärende hos myndigheten,

7. på framställning av domstol eller annan statlig eller kommunal
myndighet utreda och avge utlåtande i mål eller ärenden hos sådan
myndighet.

För en kommunal fastighetsbildningsmyndighet gäller första stycket 4
endast om kommunen bestämt att myndigheten skall ha sådana uppgifter.

Fastighetsbildningsmyndighetens ledning m.m.

3 § Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som
verksamhetsområde är en distriktslantmätare. Chef för annan statlig
fastighetsbildningsmyndighet är en länslantmätare.

Chefen för fastighetsbildningsmyndigheten beslutar ensam i ärenden som
skall avgöras av myndigheten. Han får dock överlåta till en annan
tjänsteman vid myndigheten att besluta i sådana ärenden.

4 § Chefen för fastighetsbildningsmyndigheten är förrättningslantmätare.
Han får dock sätta en annan tjänsteman vid myndigheten i sitt ställe som
förrättningslantmätare. Han skall därvid se till att tjänstemannen har
tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften. Om
fastighetsbildningsmyndighetens sammansättning vid förrättning finns
särskilda bestämmelser.

5 § Lantmäteriverket beslutar om fördelningen av personal på de olika
myndigheterna. Lantmäteriverket får dock överlämna åt
överlantmätarmyndigheten att besluta om denna fördelning.

6 § I 2 kap. 12 § finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

7 § Om en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har inrättats, skall
kommunen sända uppgift om vem som är chef för myndigheten till
lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten. Detta gäller också när en
vikarie för chefen har utsetts.

8 § Chefen för en kommunal fastighetsbildningsmyndighet har det ansvar
för verksamheten som anges i 4 och 5 §§ verksförordningen (1987:1100).
Chefen skall dessutom se till att lantmäteriverket får det underlag som
verket behöver för sin tillsyn.

5 kap. Fastighetsregistermyndigheterna

1 § Den statliga fastighetsregistermyndigheten i länet svarar för
fastighetsregistreringen i den utsträckning
fastighetsregistreringsverksamheten inte skall skötas av en kommunal
fastighetsregistermyndighet. Regeringen bestämmer om en kommunal
fastighetsregistermyndighet skall finnas. Vid krigsfara och under krig
beslutar lantmäteriverket om detta. Lantmäteriverket bestämmer om
myndighetens verksamhetsområde.

I lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser om inrättande av
kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning (1990:253).

1 a § Länslantmätaren är chef för den statliga
fastighetsregistermyndigheten. Förordning (1990:253).

2 § Kommunen skall sända uppgift om vem som är chef för en kommunal
fastighetsregistermyndighet till lantmäteriverket och, om
fastighetsregistret förs med användande av automatisk databehandling,
till centralnämnden för fastighetsdata. Detta gäller också när en
vikarie för chefen har utsetts.

Bestämmelserna i 4 kap. 8 § gäller även för chefen för en kommunal
fastighetsregistermyndighet.

3 § Chefen för fastighetsregistermyndigheten beslutar ensam i ärenden
som skall avgöras av myndigheten. Han får dock överlåta till en annan
tjänsteman vid myndigheten att besluta i sådana ärenden.

4 § Lantmäteriverket beslutar om fördelningen av personal på de olika
statliga fastighetsregistermyndigheterna. Förordning (1990:253).

5 § I 2 kap. 12 § finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.
Förordning (1990:253).

6 kap. Tjänstetillsättning m.m.

1 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som planeringsdirektör, administrativ direktör, teknisk direktör,
marknadsdirektör och annan avdelningschef vid verket tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Militärassistenten beordras att tjänstgöra vid verket för viss tid
enligt särskilda bestämmelser.

Lantmäteriverket tillsätter övriga tjänster vid verket,
överlantmätarmyndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna
och de statliga fastighetsregistermyndigheterna. Efter bemyndigande av
lantmäteriverket får dock en överlantmätarmyndighet tillsätta tjänster
vid myndigheten och de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna inom
länet. Efter ett sådant bemyndigande får också
fastighetsregistermyndigheten tillsätta tjänster vid myndigheten. */k/
Förordning (1990:253).

2 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

3 § Andra styrelseledamöter vid lantmäteriverket än generaldirektören
utses av regeringen för en bestämd tid.

4 § Behörig till tjänst som chef för en fastighetsbildningsmyndighet är
den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för
lantmäteri vid tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt
inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller
har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk
erfarenhet av sådan verksamhet som skall skötas av en
fastighetsbildningsmyndighet.

5 § Behörig till tjänst som chef för en fastighetsregistermyndighet är
den som dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för
lantmäteri vid tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt
inriktad på fastighetsbildning och därmed sammanhängande frågor eller
har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års praktisk
erfarenhet av fastighetsregistrering.

6 § har upphävts genom förordning (1990:253).

7 § Den som inte uppfyller behörighetskraven enligt 4 eller 5 § får inte
utan lantmäteriverkets medgivande förordnas till vikarie för chefen för
en fastighetsbildningsmyndighet eller en fastighetsregistermyndighet.
Förordning (1990:253).

8 § När vikarie behövs för chefen för en statlig
fastighetsbildningsmyndighet, förordnas vikarie av
överlantmätarmyndigheten, om annat inte följer av 15 §
anställningsförordningen (1965:601).

9 § Chefen för en statlig fastighetsbildningsmyndighet är skyldig att,
efter beslut av lantmäteriverket, under viss tid uppehålla tjänst som
chef även för en annan sådan myndighet.

10 § Tjänstemän vid en fastighetsbildningsmyndighet är skyldiga att på
begäran av länsstyrelsen eller den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet delta vid
handläggningen av ärenden hos länsstyrelsen eller vid sammanträde med en
sådan nämnd.

Tjänstemän vid en överlantmätarmyndighet eller en statlig
fastighetsregistermyndighet är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen
delta vid handläggning av ärenden och vid sammanträden hos
länsstyrelsen. Förordning (1991:1636).

Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantmäteriverket i fråga
om tjänstemän vid verket, överlantmätarmyndigheterna, de statliga
fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga
fastighetsregistermyndigheterna, dock inte i fråga om generaldirektören,
planeringsdirektören, administrativa direktören, marknadsdirektören, de
tekniska direktörerna och de andra avdelningscheferna vid verket.
Förordning (1990:253).

Överklagande

12 § Beslut av överlantmätarmyndigheterna, de statliga
fastighetsbildningsmyndigheterna och de statliga
fastighetsregistermyndigheterna får överklagas hos lantmäteriverket, om
något annat inte är föreskrivet. Förordning (1990:253).