Förordning (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS nr
1988:1236
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:570
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1101

Uppgifter

1 § Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet
som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk
verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till
vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel,
allt såvitt det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet
att handlägga sådana ärenden.

Socialstyrelsen skall verka för god hälsa och social välfärd samt
omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela
befolkningen. Förordning (1995:1101).

2 § Socialstyrelsen skall särskilt

1. följa utvecklingen inom och utvärdera verksamheterna samt
därvid samverka med andra samhällsorgan i den utsträckning det
behövs,

2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet samt
den enskildes rättigheter,

3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling i vård och
omsorg,

4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård vad gäller barn och ungdom,

5. med hjälp av det epidemiologiska centret och på annat sätt följa,
analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i landet samt belysa
epidemiologiska konsekvenser av olika åtgärder,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse
inom sitt ansvarsområde och verka för att sådant arbete kommer
till stånd,

7. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser
m.m.,

8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om
den officiella statistiken. Förordning (1994:1258).

3 § Föreskrifter om Socialstyrelsens medverkan i totalförsvaret
finns i beredskapsförordningen (1993:242).

Härutöver skall Socialstyrelsen

1. övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens
krigsorganisation,

2. övervaka planläggningen av det civila hälsoskyddets
krigsorganisation,

3. samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och
sjukvårdsmateriel under höjd beredskap,

4. samverka med Överstyrelsen för civil beredskap vid handläggningen
av försörjningsfrågor på hälso- och sjukvårdens område.
Förordning (1995:136).

4 § Efter hörande av Överstyrelsen för civil beredskap får
Socialstyrelsen utfärda sådana föreskrifter som behövs för att
planläggningen enligt 3 § andra stycket 1 och 2 skall få en samordnad
inriktning under höjd beredskap. Förordning (1995:136).

5 § Får socialstyrelsen kännedom om att någon har brutit mot en
bestämmelse som gäller verksamhet som står under styrelsens tillsyn,
skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det
behövs, göra anmälan till åtal.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på socialstyrelsen
med undantag av 21 och 30 §§.

Myndighetens ledning

7 § Socialstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.
Förordning (1989:802).

Styrelsen

8 § Socialstyrelsens styrelse består av högst tio ledamöter,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

9 § Närmast under generaldirektören leds verksamheten av tre
överdirektörer, en för hälso- och sjukvårdsfrågor, en för
socialtjänstfrågor och en för tillsynsfrågor. En av överdirektörerna
är generaldirektörens ställföreträdare.

Inom Socialstyrelsen finns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga
sociala och medicinska frågor, Centrum för utvärdering av metoder i
socialt arbete, Epidemiologiskt centrum och regionala
tillsynsenheter. I övrigt bestämmer Socialstyrelsen om
organisationen. Förordning (1995:1101)

10 § Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete har en
styrelse.

Epidemiologiskt centrum har en styrelse för de ändamål som anges i
14 a §. Förordning (1995:1101)

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
socialstyrelsen.

Personalansvarsnämnden

12 § Personalansvarsnämnden vid socialstyrelsen består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av generaldirektörens
ställföreträdare, chefsjuristen och chefen för personalfunktionen vid
styrelsen.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1991:1246).

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter
som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte
föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor

14 § Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och
medicinska frågor avgör

— rättsmedicinska ärenden,

— ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till
ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall,

— ärenden om tillstånd till sterilisering,

— ärenden om tillstånd till kastrering,

— ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,

— ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av
havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

— ärenden om tillstånd till insemination samt

— andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol,
en åklagarmyndighet eller en polismyndighet skall avge utlåtande om
någons hälsotillstånd.

Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet avgöra även andra
ärenden. Förordning (1995:661).

14 a § Styrelsen för epidemiologiskt centrum avgör frågor om

— verksamhetsplan och budgetdisponering för centrumet samt

— finansiering och inriktning av samverkansprojekt med externa
medel. Förordning (1995:1101).

Ärendenas handläggning

15 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av styrelsen, av rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska
frågor, av styrelsen för Epidemiologiskt centrum eller av
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan anställd. Ärenden
som rör utvärdering av metoder i socialt arbete får avgöras av
styrelsen för Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete.
Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1995:1101).

Anställningar m.m.

16 § Generaldirektören och överdirektörerna anställs av regeringen
för en bestämd tid. Generaldirektörens ställföreträdare förordnas av
regeringen för en bestämd tid efter anmälan av generaldirektören.

Annan personal anställs av Socialstyrelsen. Förordning (1995:1101).

17 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för
en bestämd tid.

18 § Socialstyrelsens styrelse förordnar ledamöter i rådet för vissa
rättsliga sociala och medicinska frågor.

Ordföranden i rådet skall ha erfarenhet som lagfaren domare.

19 § Socialstyrelsens styrelse förordnar ledamöter i styrelsen för
Epidemiologiskt centrum.

Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande i styrelsen för
Epidemiologiskt centrum. Förordning (1995:1101).

Överklagande

20 § Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte
överklagas, när det gäller

1. bidrag till insatser mot aids,

2. sådana medel till utvecklings- och förnyelsearbete inom den sociala
hemhjälpen, som disponeras särskilt av Socialstyrelsen,

3. bidrag till de homosexuellas organisationer för deras arbete på
riksplanet,

4. bidrag till internationella resor,

5. medel ur allmänna arvsfonden.

Socialstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva
vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter. Förordning (1992:656).