/r1/ Förordning (1988:1237) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium;

SFS nr
1988:1237
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS1991:944
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens rättskemiska laboratorium har till uppgift att utföra
undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att
bedriva annan verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte vilken
står i samband därmed.

2 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökningar som begärs av
andra myndigheter.

3 § Undersökningar utförs mot ersättning, om något annat inte föreskrivs
särskilt.

Grunder för ersättningen fastställs av socialstyrelsen efter samråd med
riksrevisionsverket.

4 § Om medel finns och övriga arbetsuppgifter inte hindras, bör även
andra forskare än sådana som är anställda vid laboratoriet ges tillfälle
till forskning vid laboratoriet inom dess verksamhetsområde.

/r3/ Laboratoriets ledning och organisation

5 § Socialstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet.

6 § Inom laboratoriet finns dels en kemisk avdelning, uppdelad på en
toxikologisk sektion och en alkoholsektion, dels en blodgruppsserologisk
avdelning, uppdelad på en genetisk, en serologisk och en biokemisk
sektion.

Vardera avdelningen leds av en avdelningsföreståndare i professors
ställning.

7 § Vid blodgruppsserologiska avdelningen skall en laborator vara
biträdande avdelningsföreståndare med uppgift att bistå
avdelningsföreståndaren.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 § Föreståndarna har var och en för sin avdelning under socialstyrelsen
det ansvar och de uppgifter som anges i 4–7 och 9 §§ verksförordningen
(1987:1100).

9 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på laboratoriet:

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Interna föreskrifter

10 § Socialstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de viktigare föreskrifter som behövs om laboratoriets
organisation och arbetsformer.

/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

11 § Socialstyrelsen avgör ärenden som gäller

1. framställningar till regeringen,

2. anskaffande av kostnadskrävande apparatur och andra ekonomiska frågor
av vikt,

3. kassarörelse och medelsredovisning.

12 § Socialstyrelsen utövar myndighetens befogenhet enligt 15 kap. 1 och
2 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

Socialstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 §
verksförordningen (1987:1100).

13 § Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av den
föreståndare till vars avdelning ärendet hör. Om sådana ärenden är av
det slaget att de inte behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras
av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut.

14 § Vid den blodgruppsserologiska avdelningen är den biträdande
avdelningsföreståndaren ställföreträdare för föreståndaren.
Socialstyrelsen utser en ställföreträdare för föreståndaren vid den
kemiska avdelningen.

Ställföreträdaren tjänstgör i sin föreståndares ställe, när denne inte
är i tjänst. Ställföreträdaren inträder i övrigt i sin föreståndares
ställe i den utsträckning som denne bestämmer.

När varken föreståndaren eller ställföreträdaren vid en avdelning är i
tjänst, sköts den ordinarie föreståndarens uppgifter av den tjänsteman
som denne bestämmer.

15 § Laboratoriet får utnyttja andra laboratorier för utförande av
kompletterande undersökningar inom dess verksamhetsområden.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

16 § Tjänst som avdelningsföreståndare eller laborator tillsätts av
regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

Andra tjänster tillsätts av socialstyrelsen eller, efter styrelsens
bemyndigande, av avdelningsföreståndare.

17 § Innan socialstyrelsen avger förslag om tillsättning av tjänst som
avdelningsföreståndare eller laborator, skall yttranden inhämtas från
tre sakkunniga om de sökandes vetenskapliga skicklighet.

De sakkunniga utses av styrelsen efter samråd, i fråga om sökande med
huvudsakligen medicinsk utbildning med tjänsteförslagsnämnden vid
medicinska fakulteten vid universitetet i Linköping samt i fråga om
sökande med huvudsakligen kemisk eller annan naturvetenskaplig
utbildning med matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid
universitetet i Stockholm. De sakkunniga skall avge skriftliga yttranden
inom tre månader efter det att de har fått del av
ansökningshandlingarna. Styrelsen för därefter på förslag upp högst tre
sökande, i den ordning de anses böra komma i fråga.

18 § Behörig till tjänst som avdelningsföreståndare eller laborator är
den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper
och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra
tjänsten väl.

Avdelningsföreståndaren för den kemiska avdelningen skall vara
legitimerad läkare.

19 § Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänst som laborator
gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av
betydelse med hänsyn till tjänstens verksamhetsområde och beskaffenhet i
övrigt. Särskild vikt skall fästas vid

vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning och genom
planering och ledning av forskning samt

pedagogisk skicklighet som har visats genom handledning av forskare,
vetenskaplig undervisning eller utarbetande av läromedel för sådan
undervisning.

Laborator på kemiska avdelningens alkoholsektion bör vara legitimerad
läkare.

20 § Socialstyrelsen får ge sökande till tjänst som
avdelningsföreståndare eller laborator tillfälle att avlägga lärarprov.

/r3/ Överklagande

21 § Laboratoriets beslut får överklagas hos socialstyrelsen, om inte
något annat är föreskrivet.

Socialstyrelsens beslut i en överklagad fråga får inte överklagas.
Socialstyrelsens beslut i övrigt med anledning av överklagandet får
överklagas hos regeringen.

/r3/ Övriga bestämmelser

22 § Avdelningsföreståndare och laborator skall meddela undervisning
inom området för sin kompetens i den omfattning socialstyrelsen i samråd
med universitets- och högskoleämbetet bestämmer.

23 § Tjänsteman vid laboratoriet får inte utan tillstånd i varje
särskilt fall för egen eller annans räkning

driva, ha del i eller vara anställd hos företag, vars verksamhet faller
inom laboratoriets arbetsområde, eller

åta sig uppdrag av kommun eller enskild i ärende som handläggs eller kan
komma att handläggas vid laboratoriet.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om tjänst
som tillsätts av regeringen och av socialstyrelsen i fråga om annan
tjänst. Är uppdraget av kortvarig natur, får styrelsen meddela tillstånd
även om tjänsten tillsätts av regeringen.

Avdelningsföreståndare eller laborator får inte utan styrelsens
tillstånd utöva enskild läkarpraktik som faller inom laboratoriets
arbetsområde.