/r1/ Förordning (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer;

SFS nr
1988:1238
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS1991:944
Upphävd
1991-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra
rättsmedicinska undersökningar.

2 § Rättsläkarstationerna skall särskilt

1. utföra rättsmedicinska obduktioner,

2. efter förordnande av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller
polismyndighet utföra rättsmedicinska undersökningar av skelettdelar,
hårprov och kläder, rättsmedicinska undersökningar av histopatologisk
art, andra rättsmedicinska laboratorieundersökningar samt
rättsmedicinska undersökningar av levande personer,

3. utföra rättsmedicinska laboratorieundersökningar åt socialstyrelsen,

4. efter uppdrag av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller
polismyndighet biträda vid likbesiktning och utföra likundersökning,
biträda vid brottsplats-, olycksplats- eller liknande undersökning samt
biträda vid förhör under förundersökning, stationen vid Stockholm inom
Stockholms och Solna kommuner, stationen i Uppsala inom Uppsala kommun,
stationen i Linköping inom Linköpings kommun, stationen i Lund inom
Lunds och Malmö kommuner, stationen i Göteborg inom Göteborgs kommun och
stationen i Umeå inom Umeå kommun samt i särskilda fall även på annan
ort,

5. bistå domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet med
rättsmedicinska utlåtanden samt med råd och upplysningar i
rättsmedicinska frågor,

6. bistå annan myndighet eller enskild med intyg eller utlåtande i
rättsmedicinska frågor, om det kan ske utan att övriga göromål
åsidosätts.

/r3/ Rättsläkarstationernas ledning

3 § Socialstyrelsen är chefsmyndighet för rättsläkarstationerna.

Föreståndaren för en rättsläkarstation är chef för stationen.

/r3/ Organisation

4 § Rättsläkarstationerna är inrättade i anslutning till

karolinska institutets rättsmedicinska institution (rättsläkarstationen
vid Stockholm),

universitetets i Uppsala institution för rättsmedicin
(rättsläkarstationen i Uppsala),

universitetets i Linköping institution för patologi och rättsmedicin
(rättsläkarstationen i Linköping),

universitetets i Lund institution för rättsmedicin (rättsläkarstationen
i Lund),

Vasa sjukhus i Göteborg (rättsläkarstationen i Göteborg) och

universitetets i Umeå institution för rättsmedicin (rättsläkarstationen
i Umeå).

5 § Rättsläkarstationerna har följande verksamhetsområden, nämligen

rättsläkarstationen vid Stockholm: Stockholms och Södermanlands län samt
Gotlands kommun (Stockholms rättsläkardistrikt),

rättsläkarstationen i Uppsala: Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs och
Gävleborgs län (Uppsala rättsläkardistrikt),

rättsläkarstationen i Linköping: Östergötlands, Kalmar och Örebro län
samt av Jönköpings län Jönköpings och Eksjö polisdistrikt (Linköpings
rättsläkardistrikt),

rättsläkarstationen i Lund: Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och
Malmöhus län samt Jönköpings län utom Jönköpings och Eksjö polisdistrikt
och Hallands län utom Kungsbacka polisdistrikt (Lunds
rättsläkardistrikt),

rättsläkarstationen i Göteborg: Göteborgs och Bohus, Älvsborgs,
Värmlands och Skaraborgs län samt av Hallands län Kungsbacka
polisdistrikt (Göteborgs rättsläkardistrikt),

rättsläkarstationen i Umeå: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län (Umeå rättsläkardistrikt).

Rättsläkarstationerna skall utföra uppgifter utanför sina distrikt, om
det begärs och det kan ske utan att hinder uppstår i arbetets behöriga
gång.

6 § Föreståndare för rättsläkarstationen vid Stockholm är professorn i
rättsmedicin vid karolinska institutet, föreståndare för
rättsläkarstationen i Uppsala professorn i rättsmedicin vid
universitetet i Uppsala, föreståndare för rättsläkarstationen i
Linköping professorn i rättsmedicin vid universitetet i Linköping och
föreståndare för rättsläkarstationen i Lund professorn i rättsmedicin
vid universitetet i Lund. Föreståndare för annan rättsläkarstation är
överläkaren vid stationen.

7 § För läkare får vid rättsläkarstationerna finnas tjänster som
överläkare, biträdande överläkare, avdelningsläkare och för
vidareutbildning tjänster som underläkare.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 § Föreståndaren för en rättsläkarstation har under socialstyrelsen det
ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4–7 och 9 §§
verksförordningen (1987:1100).

9 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på rättsläkarstationerna:

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

23 och 24 §§ om ställföreträdare för myndighetschef,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Interna föreskrifter

10 § Socialstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de viktigare föreskrifter som behövs om rättsläkarstationernas
organisation och arbetsformer.

/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

11 § Socialstyrelsen avgör ärenden som gäller

1. framställningar till regeringen,

2. anskaffande av kostnadskrävande apparatur och andra ekonomiska frågor
av vikt,

3. kassarörelse och medelsredovisning.

12 § Socialstyrelsen utövar myndighetens befogenhet enligt 15 kap. 1 och
2 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

Socialstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 §
verksförordningen (1987:1100).

13 § Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av
föreståndaren. Om sådana ärenden är av det slaget att de inte behöver
prövas av föreståndaren, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur
detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

/r3/ Tjänstetillsättning

14 § Om tillsättning av tjänst som professor i rättsmedicin vid
karolinska institutet eller vid universitetet i Uppsala, Linköping eller
Lund gäller särskilda bestämmelser.

Tjänst som överläkare, vilken är föreståndare, tillsätts av regeringen
efter förslag av socialstyrelsen.

Annan tjänst som överläkare än som avses i andra stycket eller tjänst
som biträdande överläkare eller som avdelningsläkare tillsätts av
socialstyrelsen efter förslag av föreståndaren.

Övriga tjänster tillsätts av socialstyrelsen eller, efter styrelsens
bemyndigande, av föreståndaren.

15 § Socialstyrelsen utser ställföreträdare för föreståndare.

16 § Tillkännagivande av föreståndares förslag till tjänstetillsättning
anslås genast på rättsläkarstationens anslagstavla med uppgift om den
dag då anslaget skedde.

17 § Socialstyrelsen fastställer behörighetsvillkor för tjänster som
överläkare, biträdande överläkare och avdelningsläkare inom
verksamhetsområdet rättsmedicin.

Behörig till underläkartjänst är den som vunnit legitimation som läkare.

/r3/ Bisysslor

18 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om
tjänst som regeringen eller socialstyrelsen tillsätter.

/r3/ Överklagande

19 § Rättsläkarstationernas beslut får överklagas hos socialstyrelsen,
om inte något annat är föreskrivet.

Socialstyrelsens beslut i en överklagad fråga får inte överklagas.
Socialstyrelsens beslut i övrigt med anledning av överklagandet får
överklagas hos regeringen.