/r1/ Förordning (1988:1239) med instruktion för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer;

SFS nr
1988:1239
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Upphävd
1991-10-01

/r3/ Uppgifter

1 § Statens rättspsykiatriska kliniker och stationer har till uppgift
att utföra rättspsykiatrisk undersökning i brottmål. Klinikerna skall
också bedriva rättspsykiatrisk forskning och utbildning.

/r3/ Ledning och organisation

2 § Socialstyrelsen är chefsmyndighet för de rättspsykiatriska
klinikerna och stationerna.

3 § Rättspsykiatrisk klinik finns i Stockholm, Uppsala, Lund och
Göteborg.

Rättspsykiatrisk station finns i Linköping och Umeå.

4 § Varje rättspsykiatrisk klinik och station förestås av en chef.

5 § De rättspsykiatriska klinikerna och stationerna får anlita experter
och sakkunniga.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 § Chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station har under
socialstyrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7 och 9 §§ verksförordningen (1987:1100).

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna:

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

23 och 24 §§ om ställföreträdare för myndighetschef,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

/r3/ Interna föreskrifter

8 § Socialstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de viktigare föreskrifter som behövs om klinikernas och
stationernas organisation och arbetsformer.

/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

9 § Socialstyrelsen avgör ärenden som gäller

1. framställningar till regeringen,

2. anskaffande av kostnadskrävande utrustning och andra ekonomiska
frågor av vikt,

3. kassarörelse och medelsredovisning.

10 § Socialstyrelsen utövar myndighetens befogenhet enligt 15 kap. 1 och
2 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

Socialstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 §
verksförordningen (1987:1100).

11 § Administrativa ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen,
avgörs av chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

12 § Chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station utses av
regeringen efter förslag av socialstyrelsen. Förordnandet ges för en
bestämd tid.

Socialstyrelsen utser ställföreträdare för chefen för en bestämd tid.

13 § Tjänst som överläkare tillsätts av regeringen efter förslag av
socialstyrelsen.

Andra tjänster tillsätts av socialstyrelsen eller, efter styrelsens
bemyndigande, av chefen för en rättspsykiatrisk klinik eller station.

14 § Behörig till tjänst för läkare under specialistutbildning eller för
därmed jämförlig utbildning är den som har legitimation som läkare.

15 § Behörig till annan läkartjänst än som sägs i 14 § är den som har
bevis om specialistkompetens i rättspsykiatri.

Om det finns särskilda skäl, får socialstyrelsen förklara att en läkare
är behörig till tjänst som avses i första stycket även om han inte
uppfyller behörighetsvillkoren.

/r3/ Överklagande

16 § Beslut av en rättspsykiatrisk klinik eller station i administrativa
ärenden får överklagas hos socialstyrelsen, om inte något annat är
föreskrivet.

Socialstyrelsens beslut i en överklagad fråga får inte överklagas.
Socialstyrelsens beslut i övrigt med anledning av överklagandet får
överklagas hos regeringen.

/r3/ Bisysslor

17 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om
tjänst som regeringen eller styrelsen tillsätter.