Förordning (1988:1240) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

SFS nr
1988:1240
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:571
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:242

Uppgifter

1 § Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 13 §
lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och
sjukvårdens område.

Nämnden skall genom sin verksamhet medverka till att stärka
patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive
tandvården. Förordning (1994:1288).

Organisation

2 § Nämnden består av ordförande eller ställföreträdare för
ordförande och ledamöter eller ersättare för ledamot enligt vad som
anges i 14 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso-
och sjukvårdens område. Förordning (1994:1288).

3 § Ordföranden i nämnden är generaldirektör och chef för myndigheten.

En ställföreträdare för ordföranden är också ställföreträdande
myndighetschef. Förordning (1994:1288).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden
med undantag av 1–3, 8 och 12 §§, 13 § 3, 14–15, 19–23 och
25–26 §§.

Det som gäller för styrelsen enligt 11 § och 13 § 1 och 2
verksförordningen skall gälla för generaldirektören.

Bestämmelserna i 17, 27, 28 och 30 §§ verksförordningen tillämpas
dock endast i fråga om administrativa ärenden. Förordning
(1994:1288).

5 § Generaldirektören skall hålla övriga ledamöter i nämnden
informerade om verksamheten. Förordning (1994:1288).

Handläggning av ärenden enligt lagen (1994:954) om
disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område

6 § Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om
handläggning av ärenden enligt lagen (1994:954) om
disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område finns i
15–33 §§ nämnda lag. Förordning (1994:1288).

7 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut anges vem som skall vara föredragande.
Förordning (1994:1288).

8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt
att få avvikande mening antecknad.

9 § Generaldirektören och ställföreträdaren för denne får begära in
förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos nämnden
samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller
överklagande av nämndens beslut. Generaldirektören får utse
andra tjänstemän vid kansliet att fullgöra dessa uppgifter.
Förordning (1994:1288).

10 § Generaldirektören eller ställföreträdaren för denne skall
underrätta Socialstyrelsen om innehållet i en anmälan, när det kan
ha betydelse för styrelsens verksamhet att ha kännedom om
anmälan, samt om innehållet i de slutliga beslut som nämnden
meddelar. Förordning (1994:1288).

11 § har upphävts genom förordning (1994:1288).

12 § har upphävts genom förordning (1994:1288).

13 § har upphävts genom förordning (1994:1288).

14 § har upphävts genom förordning (1994:1288).

Anställningar m. m.

15 § I 14 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och
sjukvårdens område finns bestämmelser om hur ordförande och
ledamöter i ansvarsnämnden utses samt om hur ställföreträdare
och ersättare för dessa utses.

Av ansvarsnämndens ledamöter utses en efter förslag av
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, en efter
förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av
Tjänstemännens Centralorganisation och en efter förslag av
Sveriges Akademikers Centralorganisation. De fyra återstående
ledamöterna utses bland personer som kan anses särskilt företräda
allmänhetens intresse.

Ersättare utses på motsvarande sätt som ledamot.

Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, skall tillräckligt
antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (1994:1288).

16 § Generaldirektören utses av regeringen för viss tid.

Annan personal vid nämnden anställs av generaldirektören.
Ställföreträdaren för myndighetschefen utses för viss tid.
Förordning (1994:1288).

17 § har upphävts genom förordning (1994:1288).