Förordning (1988:1241) med instruktion för Statens bakteriologiska laboratorium

SFS nr
1988:1241
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:93
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Statens bakteriologiska laboratorium har till uppgift att inom
humanmedicinens mikrobiologiska och infektionsepidemiologiska områden

— utföra praktiskt-vetenskapliga undersökningar,

— framställa och tillhandahålla vacciner, immunglobuliner och andra
mikrobiologiska preparat,

— följa det epidemiska läget och vidta eller föreslå erforderliga
åtgärder,

— bedriva vetenskaplig forskning samt undervisning och utbildning.

2 § Laboratoriet skall särskilt

1. fortlöpande pröva metoderna för diagnostiska undersökningar och för
framställning av mikrobiologiska preparat, så att de motsvarar
vetenskapens och den tekniska utvecklingens krav,

2. genom vetenskaplig forskning samt praktiska laboratorie- och
fältundersökningar söka vinna insikt om hur epidemiska sjukdomar bäst
bekämpas,

3. hålla beredskap mot epidemiska sjukdomar samt fortlöpande underrätta
socialstyrelsen om det epidemiska läget och omedelbart meddela
socialstyrelsen om åtgärd av denna bedöms nödvändig,

4. biträda socialstyrelsen och myndigheterna inom försvarsdepartementets
verksamhetsområde i frågor av betydelse för den civila och militära
beredskapen.

På uppdrag av en läkare eller en hälsoskyddsmyndighet skall laboratoriet
utföra diagnostiska undersökningar av prov från

— personer som misstänks lida av eller som kan antas vara smittade av
en epidemisk sjukdom eller annan infektionssjukdom,

— personer som misstänks lida av reumatiska, allergiska eller andra
sjukdomstillstånd som är föranledda av immunologiska rubbningar utan
känd infektiös orsak,

— personer som misstänks lida av vissa ämnesomsättningsrubbningar,

— vatten, livsmedel eller annat material som misstänks innehålla
smittämne; om undersökningen inte lämpligen bör utföras på något annat
laboratorium.

3 § Laboratoriet skall varje år före den 15 oktober till regeringen avge
en berättelse om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

4 § Laboratoriet skall ge företräde åt undersökningar som begärs av
socialstyrelsen, och om möjligt även åt undersökningar som begärs av
annan statlig myndighet. Laboratoriet skall också med företräde
tillhandahålla mikrobiologiska preparat som begärs av socialstyrelsen.
En undersökning eller preparatberedning, som sker på begäran av
socialstyrelsen, skall planeras och genomföras i samråd med styrelsen.

5 § Laboratoriet skall vid planläggningen av mer omfattande
epidemiologiska fältundersökningar och av arbetet med att följa det
epidemiska läget samråda med socialstyrelsen.

Vid en utbruten eller befarad epidemi skall laboratoriet med förtur
fullgöra vad socialstyrelsen begär.

6 § Laboratoriets forskning skall noga avgränsas från eller, om det är
lämpligt, samordnas med andra institutioners forskning. Laboratoriet bör
samarbeta med andra institutioner som har likartade arbetsuppgifter.

7 § Om det finns medel till det och övriga arbetsuppgifter inte hindras,
bör laboratoriet bereda även forskare som inte är anställda vid
laboratoriet tillfälle att forska vid laboratoriet inom dess
verksamhetsområde.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på laboratoriet med
undantag av 2 och 18 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

9 § Föreståndaren är chef för laboratoriet.

/r3/ Styrelsen

10 § Laboratoriets styrelse består av högst nio personer. I styrelsen
ingår föreståndaren för laboratoriet och föreståndaren för statens
veterinärmedicinska anstalt. Föreståndaren för laboratoriet är
styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

11 § Inom laboratoriet finns tio avdelningar, nämligen

— bakteriologiska avdelningen,

— virologiska avdelningen,

— immunologiska avdelningen,

— parasitologiska avdelningen,

— produktionsavdelningen,

— vaccinforskningsavdelningen,

— epidemiologiska avdelningen,

— kemiska avdelningen,

— tekniska avdelningen,

— ekonomiavdelningen.

Var och en av bakteriologiska och kemiska avdelningarna samt
produktionsavdelningen och vaccinforskningsavdelningen leds av en
tjänsteman i professors ställning och epidemiologiska avdelningen av en
statsepidemiolog i professors ställning.

Var och en av virologiska, immunologiska och parasitologiska
avdelningarna leds av en professor vid karolinska institutet i
smittskydd, särskilt klinisk virologi, i smittskydd, särskilt klinisk
immunologi, respektive i smittskydd särskilt klinisk parasitologi,
tillika avdelningsföreståndare vid laboratoriet.

Tekniska avdelningen leds av en avdelningsföreståndare och
ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör. Förordning (1990:701).

/r3/ Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
laboratoriet.

/r3/ Personalansvarsnämnden

13 § Laboratoriets personalansvarsnämnd består — förutom av
föreståndaren och personalföreträdarna — av avdelningsföreståndarna.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

14 § Föreståndaren, som har professors ställning, förordnas av
regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som professor och laborator tillsätts av regeringen efter förslag
av laboratoriet.

Tjänst som avdelningsföreståndare för tekniska avdelningen och som
ekonomidirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av föreståndaren.

Tjänst som avdelningsföreståndare som är förenad med professur vid
karolinska institutet tillsätts i den ordning som gäller för
professuren. Innan den berörda tjänsteförslagsnämnden vid institutet
avger förslag skall samråd ske med laboratoriet.

Övriga tjänster tillsätts av laboratoriet. Förordning (1990:701).

15 § Förordnande att vara föreståndarens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av laboratoriet.

16 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren för laboratoriet och
föreståndaren för statens veterinärmedicinska anstalt utses av
regeringen för en bestämd tid.

17 § Behörig till tjänst som */k/ föreståndare för bakteriologiska
*/-k/eller*/k/ kemiska avdelningen */-k/eller*/k/
vaccinforskningsavdelningen */-k/ är den som har

1. styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne som
hör till tjänstens verksamhetsområde,

2. skicklighet att handleda forskare och meddela undervisning i sådant
ämne, och

3. styrkt arbetsledande och administrativ förmåga.

Föreståndaren för bakteriologiska avdelningen skall dessutom vara
legitimerad läkare. Förordning (1990:701).

18 § Behörig till tjänst som */k/ föreståndare för
produktionsavdelningen */-k/ är den som har styrkt

1. vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i mikrobiologi, och

2. arbetsledande och administrativ förmåga.

19 § Behörig till tjänst som */k/ statsepidemiolog */-k/ är den som är
legitimerad läkare och har

1. styrkt vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne som
hör till den epidemiologiska avdelningens verksamhetsområde,

2. skicklighet att handleda forskare och meddela undervisning i sådant
ämne,

3. praktisk erfarenhet av fältepidemiologiskt arbete, och

4. styrkt arbetsledande och administrativ förmåga.

20 § Behörig till tjänst som */k/ laborator */-k/ är den som har

1. sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och sådan förmåga i
övrigt som krävs för att tjänsten skall kunna skötas väl,

2. beprövad erfarenhet i ämne som hör till tjänstens verksamhetsområde,
och

3. styrkt arbetsledande och administrativ förmåga.

Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänst som laborator gäller
graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av
betydelse med hänsyn till tjänstens verksamhetsområde och beskaffenhet i
övrigt. Förordning (1990:701).

21 § Särskild vikt skall fästas dels vid vetenskaplig skicklighet som
har visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av
forskning, dels vid pedagogisk skicklighet som har visats genom
handledning av forskare, vetenskaplig undervisning eller utarbetande av
läromedel för sådan undervisning.

Laboratoriet får ge en sökande till tjänst som föreståndare för
bakteriologiska eller kemiska avdelningen eller
vaccinforskningsavdelningen eller som statsepidemiolog eller laborator
tillfälle att avlägga lärarprov. Förordning (1990:701).

22 § Innan laboratoriet avger förslag om tillsättning av tjänst som
föreståndare för bakteriologiska eller kemiska avdelningen, för
produktionsavdelningen eller för vaccinforskningsavdelningen eller av
tjänst som statsepidemiolog eller laborator, skall yttranden inhämtas av
minst tre sakkunniga om de sökandes vetenskapliga kompetens och
skicklighet. Förordning (1990:701).

23 § De sakkunniga utses av laboratoriet efter samråd med

1. medicinska fakultetskollegiet vid karolinska institutet eller, i
förekommande fall, fakultetskollegiet vid Sveriges lantbruksuniversitet,
i fråga om sökande med huvudsakligen medicinsk utbildning,

2. tekniska fakultetskollegiet vid tekniska högskolan i Stockholm, i
fråga om sökande med huvudsakligen teknisk utbildning,

3. farmaceutiska fakultetskollegiet vid universitetet i Uppsala i fråga
om sökande med huvudsakligen farmaceutisk utbildning,

4. matematisk-naturvetenskapliga fakultetskollegiet vid universitetet i
Stockholm, i fråga om sökande med huvudsakligen kemisk eller annan
naturvetenskaplig utbildning.

De sakkunniga skall avge skriftliga yttranden inom tre månader efter det
de fått del av ansökningshandlingarna. Laboratoriet uppför därefter — i
fråga om tjänsten som statsepidemiolog efter samråd med socialstyrelsen
— på förslag högst tre sökande, som funnits behöriga till tjänsten, i
den ordning de anses böra komma i fråga.

23 a § Laboratoriets förslag om tillsättning av sådan tjänst som avses i
22 § får överklagas hos regeringen. Skrivelsen med överklagandet ges in
till regeringen och skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag
då anslaget med förslaget sattes upp på laboratoriets anslagstavla.
Förordning (1990:701).

/r3/ Bisysslor

24 § En tjänsteman vid laboratoriet får inte utan tillstånd i varje
särskilt fall för egen eller annans räkning driva eller ha del i eller
vara anställd hos företag, vars verksamhet faller inom laboratoriets
arbetsområde. Tjänstemannen får inte heller utan tillstånd åta sig
uppdrag av kommuner eller enskilda i ärenden som handläggs eller kan
komma att handläggas vid laboratoriet.

En tjänsteman vid laboratoriet får inte utan tillstånd utöva enskild
läkar- eller veterinärpraktik, som faller inom laboratoriets
arbetsområde.

25 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av laboratoriet även i fråga
om

— annan tjänst som professor än föreståndare för laboratoriet,

— tjänst som laborator.

26 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på laboratoriets
föreståndare.

/r3/ Övriga bestämmelser

27 § Om inte något annat är särskilt föreskrivet, skall laboratoriet ta
betalt för undersökningar, som utförts på uppdrag, och för
tillhandahållna preparat.

Ersättningen utgår enligt grunder som fastställs av laboratoriet efter
samråd med riksrevisionsverket.

28 § Den som är föreståndare för en avdelning skall meddela undervisning
enligt särskilda bestämmelser.