Förordning (1988:1242) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin;

SFS nr
1988:1242
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:615
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:755

/r3/ Uppgifter

1 § Statens institut för psykosocial miljömedicin har till uppgift att
bedriva och främja forskning i psykosocial miljömedicin.

2 § Institutet skall särskilt

bedriva forskning som är inriktad på praktisk tillämpning inom social-,
hälsovårds- och arbetsmarknadsområdena samt på problem med anknytning
till dessa områden,

ägna uppmärksamhet åt teori- och metodutveckling för vetenskaplig
forskning inom institutets verksamhetsområde,

fullgöra forskningsuppdrag för i första hand statliga och kommunala
myndigheter och organ samt arbetsmarknadens parter,

samverka med myndigheter, institutioner och organisationer inom området
för institutets verksamhet i syfte att åstadkomma ett effektivt
utnyttjande av de samlade resurserna för psykosocial miljömedicinsk
forskning,

biträda socialstyrelsen i dess utvecklingsarbete inom den psykosociala
miljömedicinen,

verka för att erfarenheter och rön från den psykosociala miljömedicinska
forskningen blir kända och nyttiggjorda.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet med
undantag av 2, 18 och 19 §§.

/r3/ Institutets ledning

4 § Föreståndaren är chef för institutet.

/r3/ Styrelsen

5 § Institutets styrelse består av högst elva personer, föreståndaren
medräknad. Föreståndaren är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

6 § Inom institutet finns tre enheter, en för allmän social miljö och
hälsa, en för arbetsmiljö och hälsa och en för vårdmiljö och hälsa.
Varje enhet förestås av en enhetschef.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

7 § Tjänsten som föreståndare tillsätts av regeringen.

Tjänsterna som enhetschef tillsätts av regeringen efter förslag av
institutet. Institutet skall därvid inhämta yttrande från sakkunniga om
sökandenas skicklighet för tjänsten. De sakkunniga utses av institutet
och bör väljas så att såväl sökandenas vetenskapliga skicklighet som
sökandenas förmåga att finna tillämpningsinriktade lösningar på
forskningsproblem blir bedömda. Institutet får begära förslag till
sakkunniga från fakulteter inom det statliga högskoleväsendet.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

8 § Behörig till tjänst som enhetschef är den som har den vetenskapliga
skicklighet, de kunskaper och erfarenheter samt sådan förmåga i övrigt
som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

Chefen för enheten för vårdmiljö och hälsa skall vara legitimerad
läkare.

9 § Föreståndaren skall utse en av enhetscheferna att var hans
ställföreträdare.

10 § Andra styrelseledamöter än föreståndaren utses av regeringen för en
bestämd tid.

Styrelsen utser vice ordförande.

/r3/ Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om
enhetscheferna.

/r3/ Övrigt

12 § Enhetscheferna skall undervisa inom området för sina tjänster i den
omfattning som institutet bestämmer. Förordning (1992:755).

13 § Institutet får ta betalt för sina tjänster enligt grunder som
beslutas av institutet efter samråd med riksrevisionsverket.