/r1/ Förordning (1988:1243) med instruktion för nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande;

SFS nr
1988:1243
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS1990:244
Upphävd
1990-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande har till uppgift att
för statens del pröva förslag och besluta i ärenden om byggnadsarbeten
och anskaffande av utrustning vid undervisningssjukhus eller inom hälso-
och sjukvårdsorganisationen i övrigt. Därvid avses fall där statlig
investeringsersättning kan utgå enligt samarbetsavtal som staten träffat
med landstingskommuner och kommuner om läkar- och tandläkarutbildning
samt medicinsk och odontologisk forskning.

Nämnden skall också ha hand om de uppgifter i övrigt som regeringen
bestämmer.

En fråga om statlig investeringsersättning skall underställas regeringen
om det gäller byggnadsobjekt av större omfattning eller anskaffande av
utrustning, som är speciellt kostnadskrävande eller av särskild art.

2 § Nämnden skall särskilt

1. med beaktande av hälso- och sjukvårdens krav ta till vara
utbildningens och forskningens intressen med hänsyn till såväl det
aktuella läget som den framtida sannolika utvecklingen,

2. följa planeringen för undervisningssjukhusen samt verka för att
utbyggnaden av dem samordnas och sker på ett väl avvägt sätt,

3. följa program- och projekteringsarbetet samt delge vederbörande
huvudman synpunkter och önskemål i vad avser dimensionering, placering,
utformning och därmed sammanhängande frågor,

4. tillse att program- och projekteringsarbetet inte onödigtvis fördyras
genom nämndens prövning,

5. hålla ansvariga statsråd inom social- och utbildningsdepartementen
fortlöpande underrättade om byggnads- och utrustningsfrågor av större
vikt som handläggs av nämnden.

/r3/ Sammansättning

3 § Nämnden består av högst sex personer. En av ledamöterna är
ordförande.

/r3/ Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4, 5, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Chefen för kansliet har under nämnden det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6, 7 och 9 §§ samma förordning.

/r3/ Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd
tid.

12 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen efter
anmälan av ordföranden.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

/r3/ Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
chefen för kansliet.

/r3/ Överklagande

14 § Nämndens beslut i frågor som avses i 1 § första och andra styckena
får inte överklagas.

Nämndens beslut i andra frågor får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.