Förordning (1988:1249) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

SFS nr
1988:1249
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:736
Upphävd
2005-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:91

Uppgifter

1 § Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset
för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens
uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans
biologi och naturmiljö.

2 § Museet skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som anförtrotts museet,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt
driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk
verksamhet,

3. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av
museets verksamhet.

3 § Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria. Museet skall
inom detta område

verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt mellan
museer på central och regional nivå,

verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess
omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt
på regional nivå.

4 § Inom ämnesområdet isotopgeologi skall museet särskilt,
fortlöpande och i lämpliga former, samarbeta med universitet
och högskolor samt med Sveriges geologiska undersökning.

Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra
undersökningar även för andra myndigheter än som anges i första
stycket och för enskilda. För sådana undersökningar får museet
ta ut ersättning enligt grunder som fastställs av museet efter
samråd med Ekonomistyrningsverket och efter hörande av nämnden
för isotopgeologi. Förordning (2000:91).

5 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får museet i
lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på museet med
undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14 och 17 §§, 19 § första
stycket, 20 och 30 §§ samt 32 § andra stycket. Förordning (1996:464).

Myndighetens ledning

7 § Museichefen är chef för museet. Förordning (1992:279).

Styrelsen

8 § Museets styrelse består av högst tio ledamöter, museichefen
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna, bland dem museichefen, är närvarande. Förordning
(1992:279).

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

9 § Inom museet finns en avdelning för forskning och i övrigt de
avdelningar som museichefen bestämmer.

Inom forskningsavdelningen förestår prefekter ett eller flera
ämnesområden. Laboratoriet för isotopgeologi förestås dock av en
professor i isotopgeologi.

Vid museet finns professorer och förste intendenter. Förordning
(1994:1306).

10 § Vid museet finns en nämnd för isotopgeologi.

Nämnden leder under museichefen verksamheten vid laboratoriet.

Nämnden skall därvid särskilt

1. svara för en ändamålsenlig planläggning av verksamheten,

2. avge förslag i frågor som rör inriktningen av laboratoriets
verksamhet,

3. ge styrelsens förslag till anslagsframställning,

4. avge yttranden i frågor om anställning av personal vid
laboratoriet,

5. avge yttranden i frågor som rör undervisnings- och
examinationsskyldighet för professorn i isotopgeologi. Förordning
(1992:279).

11 § Nämnden för isotopgeologi består av professorn i
isotopgeologi vid museet och sex andra ledamöter. Nämnden utser
en ledamot till ordförande och en ledamot till vice ordförande.
Förordning (2000:91).

12 § Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna, bland dem professorn i isotopgeologi, är närvarande.
Professorn i isotopgeologi skall dock inte delta i handläggningen av
ärenden som avses i 10 § andra stycket 5.

Nämnden får i särskilda beslut lämna över till nämndens ordförande
eller till någon som tjänstgör vid museet att avgöra ärenden som är
av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Förordning
(1989:502).

13 § Inom forskningsavdelningen får finnas ämneskollegier som
rådgivande organ.

I ett ämneskollegium skall prefekten inom ämnesområdet vara
ordförande.

14 § Inom museet får utöver ämneskollegierna finnas de rådgivande
och samordnande organ som museet bestämmer.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
museet.

Personalansvarsnämnden

16 § Museets personalansvarsnämnd består – förutom av musiechefen
och personalföreträdarna – av avdelningschefen, prefekterna och
professorn i isotopgeologi. Museichefen är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutsför när ordförande och minst fyra av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:279).

Styrelsens ansvar och uppgifter

17 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta i

1. frågor om indelningen i ämnesområden och inrättande av
ämneskollegier inom forskningsavdelningen,

2. frågor om utseende av prefekt,

3. frågor som rör omfattningen av undervisnings- och
examinations-skyldighet för professorer, efter samråd med berörda
högskoleenheter och, i frågor som rör professorn i isotopgeologi,
sedan yttrande inhämtats från nämnden för isotopgeologi,

4. frågor som följer av bestämmelserna i 23 §.

Styrelsen får överlämna åt nämnden för isotopgeologi att avgöra ett
ärende eller en grupp av ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
Förordning (1996:464).

Professorernas ansvar

18 § Varje professor skall svara för viss del av samlingarna, driva
forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt
undervisa och handleda studerande och förrätta examination i den
omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer efter samråd med
berörda högskoleenheter. I frågor som rör professorn i isotopgeologi
skall styrelsen därvid inhämta yttrande från nämnden för
isotopgeologi. Förordning (1988:502).

Anställningar m.m.

19 § Museichefen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd
tid. Förordning (1996:464).

19 a § har upphävts genom förordning (1996:464).

20 § har upphävts genom förordning (2000:91).

21 § Prefekterna utses av styrelsen för en bestämd tid. Förordning
(1994:1306).

22 § Professor anställs genom beslut av museet efter förslag av
tjänsteförslagsnämnden vid museet. Sådana anställningar skall
kungöras lediga till ansökan.

Andra anställningar beslutas av museet. Förordning (2000:91).

23 § Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av styrelsen.
Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och
ytterligare två ledamöter, vilka utses för tre år.

För tjänsteförslagsnämnden gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §, 20 § första stycket,
21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och 27 §
högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses museet, med
rektor museichef och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ
tjänsteförslagsnämnden vid museet. Förordning (2000:91).

24 § I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid
anställning av professor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §, 15 §
första och andra styckena, 16 § och 17 § högskoleförordningen
(1993:100). Med högskola avses museet och med fakultetsnämnd
eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid museet.
Förordning (2000:91).

25 § Behörig till anställning som förste intendent är den som
har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör museets
verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.

För behörighet till anställning som förste intendent vid
avdelningen för publik verksamhet krävs även pedagogisk
skicklighet.

I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av förste
intendent gäller bestämmelserna i 4 kap. 15 § första och andra
styckena högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses
museet. Förordning (2000:91).

26 § Andra ledamöter i nämnden för isotopgeologi än professorn
i isotopgeologi utses för en bestämd tid. Av dessa ledamöter
utses två av styrelsen, en av Stockholms universitet, två av
Sveriges geologiska undersökning och en av Svenska
gruvföreningen. Den ena av de av styrelsen utsedda ledamöterna
utses efter förslag som skall lämnas av samtliga universitet
med undantag av Stockholms universitet. Förordning (2000:91).

27 § har upphävts genom förordning 1994:1306.

28 § För anställning som forskarassistent vid museet skall
bestämmelserna om behörighet och tidsbegränsning av anställning
i 4 kap. 10 § och 30 § tredje meningen 5 högskoleförordningen
(1993:100) tillämpas. Med högskola avses museet.

För anställning som doktorand vid museet skall bestämmelserna
om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av
anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§ högskoleförordningen
(1993:100) tillämpas. Med högskola avses museet.
Förordning (2000:91).

29 § Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras
uppgifter.

30 § har upphävts genom förordning 1994:1306.

Övriga bestämmelser

31 § Utöver de uppgifter som museet har enligt 1 och 2 §§ och utöver
vad som särskilt har föreskrivits i 4 § om laboratoriet för
isotopgeologi får museet åta sig att utföra undersökningar,
utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får museet ta ut ersättning motsvarande
kostnaderna för verksamheten.