/r1/ Förordning (1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen;

SFS nr
1988:128
Departement/myndighet
Civildepartementet JÄ
Utfärdad
1988-03-17
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1438
Upphävd
1992-01-01

/r3/ Uppgifter

1 § Jämställdhetsombudsmannen har de uppgifter som anges i lagen
(1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

I uppgifterna ingår

1. att i första hand genom rådgivning och upplysning, överläggningar med
enskilda parter och organisationer eller andra lämpliga åtgärder verka
för att lagens föreskrifter frivilligt efterlevs,

2. att i tvister om överträdelse av diskrimineringsförbudet på begäran
hjälpa arbetstagare och arbetssökande som inte företräds av en
arbetstagarorganisation med de åtgärder som ombudsmannen anser
motiverade, samt föra talan vid arbetsdomstolen, när ombudsmannen finner
att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen,

3. att efter anmälan eller på eget initiatv ta upp ärenden om
underlåtenhet av arbetsgivare, som inte är bundna av kollektivavtal om
jämställdhet, att följa lagens föreskrifter om aktiva åtgärder för
jämställdhet och, när ombudsmannen finner att resultat inte kan nås
genom frivillig överenskommelse, göra framställning om vitesföreläggande
hos jämställdhetsnämnden,

4. att informera allmänheten och på annat lämpligt sätt medverka i
strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet.

Jämställdhetsombudsmannen skall dessutom inom ramen för sin
informations- och rådgivningsverksamhet verka för jämställdhet inom
skolväsendet, högskolan, arbetsmarknadsutbildningen och andra
utbildningsformer. Förordning (1991:1039).

/r3/ Organisation

2 § Jämställdhetsombudsmannen har en ställföreträdare.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på jämställdhetsombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

25 och 26 §§ om föredragning,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

Bestämmelserna i 30 § verksförordningen tillämpas dock endast i
administrativa ärenden.

4 § Jämställdhetsombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 4–7, 9 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

5 § Ärendena avgörs av jämställdhetsombudsmannen. Ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av jämställdhetsombudsmannen får dock
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

6 § Vitesföreläggande enligt 15 § andra stycket lagen (1979:1118) om
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet skall delges
arbetsgivaren. Delgivning av vitesföreläggandet får dock inte ske enligt
12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att
arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

/r3/ Tjänstetillsättningar

7 § Jämställdhetsombudsmannen och ombudsmannens ställföreträdare
förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av jämställdhetsombudsmannen.