/r1/ Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m. m.;

SFS nr
1988:1321
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1988-12-01

1 § Förvaltarskap enligt föräldrabalken anordnas i Sverige för den som
är medborgare i en sådan stat som avses i förordningen (1931:429) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap och som har hemvist här i landet, om inte förmynderskap
redan utövas av lagbestämd eller särskilt förordnad förmyndare i någon
annan fördragsslutande stat. Tillfälligt förvaltarskap för en sådan
medborgare får anordnas här i landet även om denne inte har hemvist här.

Då förvaltarskap anordnas i Sverige för en sådan medborgare som avses i
första stycket, tillämpas bestämmelserna om omyndighetsförklaring och
förmynderskap i 16–20 §§ nämnda förordning. Ett förvaltarskap med
begränsning av förvaltarens uppdrag får dock inte överflyttas till en
annan fördragsslutande stat.

Om ett förvaltarskap utan begränsning av förvaltarens uppdrag
överflyttas från Sverige till en annan fördragsslutande stat, skall den
som förvaltarskapet avser anses omyndigförklarad enligt den andra
statens lag.

Om ett förmynderskap för omyndigförklarad överflyttas till Sverige från
en annan fördragsslutande stat, skall den omyndigförklarade anses ha
förvaltare utan begränsning av uppdraget.

2 § Om den som har förvaltare i Sverige omyndigförklaras i en annan
fördragsslutande stat där han eller hon har tagit hemvist, upphör
förvaltarens uppdrag.

3 § En omyndigförklarad medborgare i en fördragsslutande stat är i
Sverige likställd med en person som har förvaltare utan begränsning av
förvaltaruppdraget när det gäller behörighet att inneha uppdrag och
befattningar samt att bedriva tillståndspliktig verksamhet.