Förordning (1988:137) med instruktion för Statistiska centralbyrån

SFS nr
1988:137
Departement/myndighet
Finansdepartementet SMS
Utfärdad
1988-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:762
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1224

Uppgifter

1 § Statistiska centralbyrån är central förvaltningsmyndighet
för den officiella statistiken och för annan statlig statistik.

Centralbyrån ansvarar för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Centralbyrån får bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (2001:996).

2 § Centralbyrån skall särskilt

1. svara för samordning av den statliga statistikproduktionen samt
verka för samordning mellan statlig och annan statistikproduktion,

2. svara för samordning av lämnandet av statistiska uppgifter till
internationella organisationer,

3. utarbeta nomenklaturer och klassificeringsnormer för statistiken,

4. göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av
regeringen,

5. fastställa konsumentprisindex,

6. tillhandahålla officiell statistik och annan statistisk information i
statistiska databaser enligt särskilda beslut av regeringen.
Förordning (1994:1136).

3 § På uppdrag av en myndighet skall centralbyrån i mån av
resurser

— utföra statistiska undersökningar,

— utföra statistisk databehandling,

— hålla statistikdatabaser tillgängliga för bearbetningar,

— bedriva statistisk konsultationsverksamhet,

— bistå vid internationell rapportering av statistiska uppgifter,

— tillhandahålla de tjänster i övrigt som har samband med ett
uppdrag.

Centralbyrån får åta sig uppdrag enligt första stycket även från
andra uppdragsgivare.

Uppdragen skall utföras mot ersättning. Förordning (1994:1136).

4 § Centralbyrån får behandla uppgifter i följande register
för databasservice enligt 2 och 3 §§

– registret över totalbefolkningen (RTB),

– registret över befolkningsförändringar,

– register med folk- och bostadsräkningar (FoB),

– fastighetstaxeringsregistret,

– utbildningsregistret (UREG),

– arbetskraftsundersökningarna (AKU),

– företagsdatabasen (FDB),

– utrikeshandelsregistret,

– inkomst- och förmögenhetsregistret (IoF),

– sysselsättningsregistret (ÅRSYS),

– longitudinella registret över utbildning – arbetsmarknad
(LUCAS),

– mervärdesskatteregistret,

– kontrolluppgiftsregistret,

– yrkesregistret,

– register med undersökningar om levnadsförhållandena i
samhället (ULF),

– lantbruksregistret vid Jordbruksverket,

– registret över för brott lagförda personer vid
Brottsförebyggande rådet,

– bilstatistikregistret vid Statens institut för
kommunikationsanalys.
Förordning (2001:996).

5 § Centralbyrån skall ha ett statistiskt bibliotek som är tillgängligt
för allmänheten.

Centralbyrån skall ha en samling av utländsk och internationell
statistik.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall, med undantag för 4 §,
5 § andra stycket, 11-14 §§, 22 §, 32 § andra stycket, 33 § och
34 § andra stycket, tilllämpas på centralbyrån.
Förordning (2006:1224).

Myndighetens ledning

7 § Centralbyråns generaldirektör är chef för myndigheten.

Vid centralbyrån finns en överdirektör, som är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:552).

8 § Har upphävts genom förordning (2006:1224).

9 § Har upphävts genom förordning (1996:722).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
centralbyrån.

11 § Har upphävts genom förordning (1996:722).

Insynsråd

12 § Insynsrådet vid centralbyrån består av generaldirektören
och ytterligare högst nio ledamöter. Generaldirektören är
rådets ordförande.

Rådet skall biträda generaldirektören med råd för att
verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse
med målen för den. Förordning (2006:1224).

Rådet för den officiella statistiken

12 a § Vid centralbyrån skall det finnas ett råd för den
officiella statistiken. Rådet skall vara rådgivande och
behandla principiella frågor om den officiella statistikens
tillgänglighet, kvalitet och användbarhet samt frågor om att
underlätta uppgiftslämnandet.

Rådet skall årligen utarbeta en rapport om den officiella
statistiken, sammanställa en årlig publiceringsplan och föra en
förteckning över statistikansvariga myndigheter och produkter.
Rådet skall verka för samarbete mellan de statistikansvariga
myndigheterna samt för utveckling och förvaltning av ett
statistiknätverk. Förordning (2001:996).

12 b § Rådet består av en ordförande och sex andra ledamöter.
Centralbyråns generaldirektör skall vara ordförande i rådet.
Rådet utser inom sig en vice ordförande. Andra ledamöter i
rådet än ordföranden utses av centralbyrån efter samråd med
samtliga statistikansvariga myndigheter och förordnas för en
tid om högst tre år. Förordning (2001:996).

Vetenskapliga rådet

13 § Till centralbyrån är knutet ett vetenskapligt råd, vars
sammansättning bestäms av centralbyrån.

Vetenskapliga rådet skall bistå centralbyrån i frågor om metoder
och kvalitet i statistiken. Rådet får även bistå andra myndigheter
med ansvar för officiell statistik i sådana frågor.
Förordning (1999:651).

Nämnderna för byggnadsindex och konsumentprisindex

14 § Till centralbyrån är knutna en nämnd för byggnadsindex och en nämnd
för konsumentprisindex.

15 § Nämnden för byggnadsindex skall handlägga frågor om beräkningar av
byggnadsindex och därvid avgöra frågor av principiell natur rörande
tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna samt
främja en utveckling av metoderna för beräkningarna av byggnadsindex.

16 § Nämnden för byggnadsindex består av en ordförande och tio
andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. För
varje ledamot finns en ersättare. Förordning (2002:656).

17 § Nämnden för konsumentprisindex skall handlägga frågor om
beräkningar av konsumentprisindex och därvid avgöra frågor av
principiell natur rörande tillämpningen av de grunder som gäller för
indexberäkningarna samt främja en utveckling av metoderna för
beräkningarna av konsumentprisindex.

18 § Nämnden för konsumentprisindex består av en ordförande
och åtta andra ledamöter. Nämnden utser inom sig en vice
ordförande. För varje ledamot finns en ersättare.
Förordning (2002:656).

19 § Nämnderna är beslutföra när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

20 § Ärenden i nämnderna avgörs efter föredragning.

21 § Nämndernas beslut får inte överklagas.

Tjänstetillsättning m.m.

Anställningar m.m.

22 § Överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra
anställningar beslutas av centralbyrån.
Förordning (2000:552).

23 § Har upphävts genom förordning (1996:722).

24 § Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av
centralbyrån för högst tre år. I nämnden för konsumentprisindex
förordnar dock regeringen en av de andra ledamöterna.

Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.

25 § Åtta av ledamöterna i Nämnden för byggnadsindex och deras
ersättare förordnas efter förslag av respektive

– Boverket,

– Byggherreforum,

– Industrins byggmaterialgrupp,

– Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund
u.p.a., gemensamt med Svenska riksbyggen,

– Svenska byggnadsarbetareförbundet,

– Sveriges Byggindustrier,

– Sveriges allmännyttiga bostadsföretag,

– Företagarnas Riksorganisation.
Förordning (2005:87).

26 § Bland de åtta ledamöter i Nämnden för konsumentprisindex
som utses av centralbyrån förordnas en efter förslag av
Riksbanken, en efter förslag av Konjunkturinstitutet och en
efter förslag av Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Av de
övriga ledamöterna skall tre besitta sådan vetenskaplig
skicklighet, att de sammantaget har kompetens inom områdena
nationalekonomi och statistik.

Vad som nu har sagts om ledamöter gäller också deras ersättare.
Förordning (2004:929).

27 § Har upphävts genom förordning (1994:1136).