Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

SFS nr
1988:1378
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1827
Upphävd
1999-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:784

Inledande bestämmelser

1 § För trafik på statens spåranläggningar skall trafikavgifter betalas
till banverket enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Trafikavgifter betalas inte för fordon som används för tillsyn och
underhåll av statens spåranläggningar.

2 § Trafikavgifterna består av en fast avgift, rörliga avgifter och
en trafikledningsavgift. Den fasta avgiften utgörs av ett belopp per
kalenderår för varje hjulaxel på fordonet eller fordonskombinationen
eller, såvitt gäller lok, för varje drivaxel. De rörliga avgifterna
består av spåravgift, driftsavgift, dieselavgift och rangeravgift. Om
trafikledningsavgift finns bestämmelser i 10 a §. Förordning (1996:874).

Den fasta avgiften

3 § Den fasta avgiften tas ut med följande belopp.

Fordon Kr per hjulaxel resp.
drivaxel

Linjelok litt. Rc 61 250
Andra linjelok, över 17 ton per drivaxel 24 500
Andra linjelok och rangerlok 6 125
Motorvagnståg, över 10 ton/axel 13 700
Motorvagnståg, högst 10 ton/axel 6 800
Malmvagnar på Malmbanan 4 600
Andra godsvagnar 3 650
Sittvagnar, mer än 70 platser i andra klass
eller motsvarande 12 700
Andra sittvagnar 9 500
Övriga personvagnar 6 000
Förordning (1995:740).

4 § Den fasta avgiften minskas med en tjugofjärdedel för varje
tvåveckorsperiod under vilken fordonet inte är i trafik.

5 § För utländska godsvagnar är den fasta avgiften en trehundradel av
årsavgiften för varje tjugofyratimmarsperiod som fordonet är i trafik i
Sverige. För övriga utländska vagnar beräknas den fasta avgiften efter
det antal vagnar som genomsnittligt varje dygn under året varit i trafik
i Sverige.

För svenska godsvagnar minskas den fasta avgiften med en trehundradel
för varje tjugofyratimmarsperiod som fordonet finns utanför Sverige. För
övriga svenska vagnar minskas den fasta avgiften efter samma
beräkningssätt som avses i första stycket andra meningen.

6 § Fast avgift betalas inte för fordon som används i trafik för
transport av lös lastbärare.

Banverket får besluta att någon fast avgift inte skall tas ut för fordon
som är i trafik endast vid enstaka tillfällen.

Rörliga avgifter

7 §*/k/ Spåravgift */-k/ betalas med följande belopp per kilometer för
varje ton av fordonets bruttovikt.

————————————————————————
Fordon Öre/bruttoton och
kilometer
————————————————————————

*/k/ Loktåg */-k/

Lok, tåghastighet högst 105 km/tim 0,63
Lok, tåghastighet högst 135 km/tim 0,76
Lok, tåghastighet högst 160 km/tim 0,90

Malmvagnar på malmbanan
Lastade 0,33
Olastade 0,03

Andra godsvagnar
Lastade 0,26
Olastade 0,06

Övriga vagnar
Med radialstyrd boggi 0,25
Utan radialstyrd boggi 0,35

*/k/ Motorvagnståg */-k/

Högst 10 ton/axel 0,08
Över 10 ton/axel 0,27

*/k/ Snabbtåg */-k/

Tåghastighet över 160 km/tim 0,35

Tillägg för fordon i eldrivna tåg 0,02

Förordning (1991:2038).

8 § Driftsavgift betalas för tåg i linjetrafik med 2 kr 43 öre per
kilometer och tåg. Därutöver betalas för eldrivna fordon med
uppfällda strömavtagare en avgift på 17 öre per kilometer och fordon.
Förordning (1995:740).

9 § Dieselavgift betalas för dieseldrivna fordon och utgör 31 öre per
liter förbrukat bränsle. För fordon med viss avgasrening enligt vad
banverket föreskriver betalas halv avgift. Förordning (1991:2038).

10 § Rangeravgift betalas vid användning av de bangårdar som anges i
bilaga till denna förordning. Avgiften är 4 kr. per rangerad godsvagn.
Förordning (1991:2038).

Trafikledningsavgift

10 a § För att täcka kostnaderna för trafikledning och
banfördelning på statens spåranläggningar skall trafikutövarna
betala en trafikledningsavgift.

Trafikledningsavgiften skall motsvara den årliga kostnaden för
trafikledning och banfördelning. Avgiften fördelas på
trafikutövarna i proportion till den trafik som de utfört under
året.

I underlaget för fastställandet och fördelningen av den årliga
avgiften enligt andra stycket skall inte räknas in

1. kostnader för trafikledning av persontrafik på länsjärnvägar
som utförs på uppdrag av trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734)
om ansvar för viss kollektiv persontrafik,

2. kostnader för trafikledning av sådan trafik som avses i 1 §
andra stycket. Förordning (1997:784).

Betalning av avgifter

11 § Trafikavgifterna skall betalas av den som utför trafiken, om inte
banverket medger att någon annan skall ansvara för betalningen.

12 § Trafikavgifterna skall betalas kvartalsvis på grundval av beräknat
antal fordon och den beräknade trafiken under kvartalet. Slutavräkning
med de betalningsskyldiga sker efter utgången av varje kalenderår.

Bemyndiganden

13 § Banverket beslutar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna
förordning. Förordning (1996:874).

Överklagande

14 § Banverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen.

Övergångsbestämmelser

1995:740

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser
tillämpas dock på trafik på statens spåranläggningar före denna dag.

Bilaga

Bangårdar som avses i 10 §
Alvesta
Boden
Borlänge
Eslöv
Gävle
Hallsberg
Halmstad
Haparanda
Helsingborg
Hässleholm
Kil
Kristinehamn
Malmö
Malmö F
Norrköping
Nässjö
Sundsvall
Sävenäs
Tomteboda
Trelleborg U
Vännäs
Västerås
Ystad F
Ånge
Älvsjö
Förordning (1995:740).