Förordning (1988:1379) om statens spåranläggningar

SFS nr
1988:1379
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:734
Upphävd
1996-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om de spåranläggningar som
tillhör staten och som drivs och förvaltas av banverket (statens spåran-
läggningar).

I fråga om avgifter för trafik på statens spåranläggningar finns särskilda
föreskrifter.

2 § har upphävts genom förordning (1990:1166).

Järnvägsnäten

3 § Statens spåranläggningar består av

1. stomjärnvägar (stomnätet),

2. länsjärnvägar,

3. malmbanan. Förordning (1993:330).

4 § Regeringen bestämmer vilka spåranläggningar som ingår i stomnätet och
beslutar om riktlinjer för byggande av sådana anläggningar.

5 § Banverket bestämmer vilka av de spåranläggningar som ingår i stomnätet
som är länsjärnvägar.

I fråga om byggande av länsjärnvägar finns bestämmelser i förordningen
(1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner
och planer för länstrafikanläggningar och förordningen (1988:1017) om stats-
bidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Förordning (1993:1085).

6 § har upphävts genom förordning (1990:1166).

Trafikeringsrätt

7 § Statens järnvägar har trafikeringsrätten till person- och godstrafiken
på stomnätet.

På sträckan Boden–Luleå får dock förutom Statens järnvägar även
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag ges trafikeringsrätt till godstrafik
med malmprodukter och nödvändiga insatsvaror.

Andra trafikutövare än Statens järnvägar får tilldelas trafikeringsrätt på
stomnätet för den interregionala persontrafik som upphandlas av staten och
därtill kompletterande trafik som upphandlas av huvudmän som avses i lagen
(1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmän).
Om det finns särskilda skäl får också i andra fall trafikhuvudmän bedriva
persontrafik på stomnätet. Sådan trafik får endast vara lokal eller regional
och avse begränsade delar av nätet. Förordning (1993:1085).

8 § Trafikhuvudmännen har trafikeringsrätten till persontrafiken och
statens järnvägar till godstrafiken på länsjärnvägarna.

Om det finns särskilda skäl får statens järnvägar också i begränsad
omfattning bedriva persontrafik på länsjärnvägarna.

9 § Om statens järnvägar eller trafikhuvudmannen avstår från sin
trafikeringsrätt enligt 7 eller 8 §, får trafiken drivas av någon annan.

9 a § Utöver de trafikeringsrätter som gäller eller beslutas enligt
7–9 §§ får regeringen ge internationella sammanslutningar av
järnvägsföretag med säte i EES-stater rätt att trafikera statens
spåranläggningar med genomgående trafik. Regeringen får också ge
trafikeringsrätt till järnvägsföretag, med säte i en EES-stat, som vill
utnyttja statens spåranläggningar för internationella kombinerade
godstransporter. Förordning (1994:1075).

10 § Regeringen beslutar om trafikeringsrätt enligt 7 § tredje stycket.
Banverket beslutar om trafikeringsrätt enligt 7 § andra stycket, 8 § andra
stycket och 9 § samt om trafikeringsrätt på malmbanan. Förordning (1993:330).

Säkerhet och trafikledning

11 § har upphävts genom förordning (1990:1166).

12 § har upphävts genom förordning (1990:1166).

Trafikledning

13 § Statens järnvägar ansvarar för trafikledningen på statens spåranlägg-
ningar. Förordning (1990:1166).

Underhållsskyldighetens upphörande och nedläggning av länsjärnvägar

14 § Banverkets underhåll av en länsjärnväg får upphöra när persontrafiken
bedrivs med färre än fem dubbelturer per dag och godstrafiken är av endast
obetydlig omfattning.

Innan banverket beslutar om att underhållet skall upphöra, skall verket samråda
med statens järnvägar, trafikhuvudmannen och andra som har trafikeringsrätt.

15 § Banverket får besluta att en länsjärnväg som inte underhålls
skall läggas ner. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter
beslutet om att Banverkets underhåll skall upphöra.

Innan Banverket beslutar att en länsjärnväg skall läggas ner, skall
verket samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil
beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (1994:178).

15 a § Sådana delar av statens spåranläggningar som inte längre
trafikeras i reguljär trafik kan regeringen utan ersättning upplåta
med nyttjanderätt för turisttrafik till museiförening eller någon
annan som bedöms lämplig. Förordning (1994:1340).

Bemyndigande

16 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
banverket. Föreskrifter om trafikledningen meddelas dock av statens
järnvägar. Förordning (1990:1166).

Överklagande

17 § Statens järnvägars beslut om trafikledning får överklagas hos banverket
av dem som trafikerar anläggningarna. Banverkets beslut i sådana frågor får
inte överklagas.

Banverkets beslut i fråga som avses i 14 och 15 §§ får inte överklagas.
Banverkets andra beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. Förordning (1990:1166).

Övergångsbestämmelser

1988:1379

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Säkerhetsföreskrifter för spårtrafiken som har fastställts av statens
järnvägar eller vägverket gäller till utgången av år 1992, om de inte
upphävs dessförinnan.

3. Om underhållet av en spåranläggning har upphört före den 1 januari
1989, skall vid tillämpning av 15 § treårsperioden räknas från den
tidpunkt då underhållet upphörde.