Förordning (1988:1384) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter

SFS nr
1988:1384
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:451
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:548

Uppgifter

1 § Tomtebodaskolans resurscenter är avsett för synskadade barn och
ungdomar från hela landet.

I 1 kap. 9 och 10 §§ specialskoleförordningen (1995:401) finns
föreskrifter om verksamheten vid resurscentret. Ytterligare
föreskrifter om verksamheten vid resurscentret får meddelas av
Statens institut för handikappfrågor i skolan (institutet).
Förordning (1995:772).

Styrelsen

2 § Resurscentret leds av en styrelse. Den består av sju personer. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

3 § har upphävts genom förordning (1996:548).

4 § Verksamheten leds närmast under styrelsen av en rektor.

Rektor ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt
styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (1996:548).

5 § har upphävts genom förordning (1996:548).

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på myndigheten:

17 § om myndighetens organisation,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om beslut. Förordning (1996:548).

7 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-8, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

Styrelsen skall till institutet lämna

– förslag till anslagsframställning, och

– räkenskaps- och redovisningshandlingar samt årsbokslut.
Förordning (1996:548).

Personalföreträdare

8 § Två personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid
styrelsens sammanträden. Därvid tillämpas föreskrifterna om jäv i 13 och
14 §§ personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Personalföreträdarna och ersättare för dem utses för ett år i sänder av
styrelsen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som har
medlemmar bland de anställda vid resurscentret. Organisationerna skall
om möjligt avge ett gemensamt förslag.

Ärendenas handläggning

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

11 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos myndigheten att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 §
inte behöver föredras.

13 § Institutets personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i
19 § verksförordningen (1995:1322) också för arbetstagare vid
resurscentret. Förordning (1996:548).

Behörighet till vissa anställningar

14 § Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 §
skollagen (1985:1100). Förordning (1996:548).

15 § Behörig för arbetsuppgifter som avser specialpedagogisk
utredning och träning av synskadade barn och ungdomar samt
informations- och kursverksamhet är den som är behörig till
motsvarande anställning som lärare i specialskolan.

Om det finns särskilda skäl får den som inte har sådan behörighet
anställas. Förordning (1996:548).

Anställningar m.m.

16 § Ledamöter utses av institutet för högst tre år.

Institutet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1991:979).

17 § Rektorn anställs av institutet efter förslag av styrelsen.
Förordning (1996:548).

Överklagande

18 § Styrelsens beslut får överklagas hos institutet, om något
annat inte följer av

– lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

– lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, eller

– andra föreskrifter. Förordning (1996:548).

19 § Institutets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas, om
inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

Institutets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om
inte något annat följer av de lagar som anges i 18 § eller av tredje
stycket eller av andra föreskrifter.

Institutets beslut enligt 16 § får inte överklagas. Förordning
(1991:979).

20 § har upphävts genom förordning (1995:772).

Övergångsbestämmelser

1988:1384

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringen har den 3 november 1988 meddelat särskilda föreskrifter om
tillsättning av tjänster första gången vid Tomtebodaskolans resurscenter
i samband med omorganisationen av resurscentret.