Lag (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning

SFS nr
1988:1387
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1988-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:203
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:817

1 § Efter särskilt bemyndigande som lämnas för ett budgetår i
sänder får regeringen eller efter regeringens bestämmande
Riksgäldskontoret ta upp lån till staten för att

1. finansiera löpande underskott i statsbudgeten och andra
utgifter som grundar sig på riksdagens beslut,

2. tillhandahålla sådana krediter och fullgöra sådana garantier
som riksdagen beslutat om,

3. amortera, lösa in och köpa upp statslån,

4. i samråd med Riksbanken tillgodose behovet av statslån med
olika löptider, och

5. tillgodose Riksbankens behov av valutareserv.

Riksbanken ska betala full ersättning för statens kostnader för
upplåning för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv.
Regeringen kan dock, i samråd med Riksbanken, besluta annat om
det finns särskilda skäl. Lag (2008:817).

2 § Efter särskilt bemyndigande som lämnas av riksdagen för
ett budgetår i sänder får regeringen eller efter regeringens
bestämmande ett affärsverk ta upp lån till staten för
affärsverkets verksamhet. Lag (1998:659).

3 § Lån som har tagits upp av staten enligt 1 § eller 2 §
förvaltas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
av Riksgäldskontoret eller affärsverk.

Om staten tar upp ett lån för att tillgodose Riksbankens behov
av valutareserv, får de medel som Riksbanken tillför staten i
utbyte mot de lånade medlen endast användas för återbetalning
av samma lån. Regeringen kan dock, i samråd med Riksbanken,
besluta annat om det finns särskilda skäl. Lag (1998:659).

4 § För samtliga lån och garantier som regeringen,
Riksgäldskontoret eller ett affärsverk ombesörjer är staten
ansvarig. Lag (1998:659).

5 § Statens skuld, med undantag för den skuld som förvaltas av
affärsverken enligt 3 §, skall förvaltas så att kostnaden för
skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i
förvaltningen beaktas. Förvaltningen skall ske inom ramen för
de krav som penningpolitiken ställer. Lag (1998:659).

6 § Regeringen skall senast den 15 november varje år besluta om
riktlinjer för Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden.
Regeringen skall inhämta förslag till riktlinjer från
Riksgäldskontoret samt låta Riksbanken yttra sig över kontorets
förslag. Lag (1998:659).

7 § Regeringen ska från och med 2008 och därefter vartannat år
i en skrivelse till riksdagen utvärdera förvaltningen av
statsskulden. Skrivelsen ska senast den 25 april överlämnas
till riksdagen. Lag (2007:1448).

Övergångsbestämmelser

2008:817

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2008. Den nya
bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 15
september 2008.