Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

SFS nr
1988:1400
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:835
Upphävd
1998-01-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor och
om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1991:1424).

Allmänna bestämmelser

1 a § En anmälning enligt 71 § första stycket lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring skall innehålla en försäkran att
styrelseledamot, kassaföreståndare, suppleant, firmatecknare och revisor
inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. I fråga om revisor skall anmälningen även innehålla en
försäkran att denne inte är underkastad näringsförbud. Förordning
(1991:1424).

2 § En arbetslöshetskassa skall senast den 15 januari varje år till AMS
lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan vid utgången av det senast
förflutna verksamhetsåret. I övrigt skall kassan hålla AMS underrättad
om verksamheten på det sätt som AMS bestämmer. Förordning (1991:1424).

2 a § En arbetslöshetskassa skall enligt 52 a § andra stycket
lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad
Arbetsmarknadsstyrelsen närmare föreskriver lämna följande
uppgifter om de medlemmar som får ersättning:

– personnummer, postnumret i postadressen och arbetslöshets-
kassans beteckning samt, i förekommande fall, beteckningen på
den avdelning hos kassan som medlemmen tillhör,

– år och veckonummer för början på den aktuella
ersättningsperioden samt periodens ordningsnummer,

– uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,

– beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per
vecka,

– om medlemmen regelbundet utför deltidsarbete,

– om 4 § femte stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring
tillämpas,

– dagpenningens storlek, ersättningsperiodens längd och
uppgift huruvida arbetsvillkoret till någon del uppfyllts med
sådan jämställd tid som anges i 7 § lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring,

– huruvida en medlem som har mindre än 70 ersättningsdagar
kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att
uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,

– antalet dagar med ersättning, karens och deltagande i
arbetslivsutveckling per vecka som utbetalningen avser,

– antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden
efter utbetalningstillfället, och

– utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.
Förordning (1997:349).

3 § Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till AMS lämna in en
styrkt kopia av protokoll som förts vid sammanträde med styrelsen. Det
skall ske inom en månad efter det att sammanträdet har ägt rum.
Förordning (1991:1424).

4 § En arbetslöshetskassa skall omedelbart lämna AMS en kortfattad
redogörelse för kassans beslut i fall som avses i 29 och 30 §§ lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall
där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför blivit föremål för
särskild prövning samt i övriga fall då utbetalad ersättning
återbetalats eller skall återbetalas till arbetslöshetskassan. AMS får
befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (1991:1424).

Dagpenningens storlek

4 a § Dagpenning lämnas med lägst 240 och högst 580 kronor
per dag, om inte annat följer av lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring.

Samordning med tjänstepension

5 § I stället för bestämmelserna i 20 § första stycket andra
meningen och 21 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
skall bestämmelserna i andra stycket i denna paragraf tillämpas,
om den försäkrade

— på grund av förvärvsarbete får annan pension än pension enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring (tjänstepension), och

— inte för samma tid får folkpension eller allmän tilläggspension i
form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring.

Dagpenning enligt 20 § första stycket första meningen eller 17 §
första stycket och andra stycket första meningen lagen om
arbetslöshetsförsäkring skall minskas med tjänstepensionen. Om
pensionen anges i belopp per månad, skall dagpenningen minskas
med 1/22 av pensionsbeloppet. Om pensionen anges i belopp per
år, skall dagpenningen minskas med 1/260 av pensionsbeloppet.
Ersättning under tio kronor per dag betalas inte ut.
Förordning (1994:1683).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1424).

Utbetalning av statsbidrag

7 § AMS betalar ut statsbidraget till arbetslöshetskassan i omedelbar
anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. AMS skall därvid hålla inne så
stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som skall göras
på utbetalad ersättning. Förordning (1991:1424).

8 § har upphävts genom förordning (1991:1424).

Finansierings- och utjämningsavgift

9 § Finansieringsavgift enligt 57 § lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring skall varje månad betalas av en
arbetslöshetskassa med ett belopp som, såvitt avser tiden den
1 januari-den 30 juni 1997, per medlem motsvarar 70 procent av
den under den gångna månaden genomsnittligt utbetalade
dagpenningen delat med tolv eller, såvitt avser tiden den 1
juli-den 31 december 1997, per medlem motsvarar 131 procent av
den under den gångna månaden genomsnittligt utbetalade
dagpenningen delat med tolv. Förordning (1997:349).

10 § Utjämningsavgift enligt 57 § lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring skall av en arbetslöshetskassa betalas före
utgången av januari varje år. Förordning (1991:1424).

11 § Arbetsmarknadsstyrelsen skall till en arbetslöshetskassa
lämna uppgift om storleken av de avgifter enligt 9 och 10 §§ som
kassan skall betala vid varje betalningstillfälle.
Förordning (1994:1683).

12 § Avgifter enligt 9 och 10 §§ skall betalas genom insättning
på konto som Arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer.
Förordning (1994:1683).

Utjämningsbidrag

13 § Utjämningsbidrag skall lämnas till en arbetslöshetskassa

1. dels om arbetslösheten för kassans medlemmar, räknad i utbetalade
ersättningsdagar per medlem och år, med mer än tio procent översteg
genomsnittet för samtliga arbetslöshetskassor under det senast förflutna
verksamhetsåret,

2. dels om kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret
hade färre än 10 000 medlemmar och en medlemsavgift som översteg 70
procent av den gällande högsta dagpenningen enligt lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1991:1424).

14 § Bidrag enligt 13 § 1 lämnas med ett visst belopp för varje medlem
som fanns i kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret.
Beloppet motsvarar två procent av den gällande högsta dagpenningen
enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring multiplicerat med den
del av antalet ersättningsdagar per medlem i kassan under det senast
förflutna verksamhetsåret, som med mer än tio procent överstigit det för
samtliga arbetslöshetskassor genomsnittliga antalet ersättningsdagar per
medlem. Förordning (1991:1424).

15 § Bidrag enligt 13 § 2 lämnas med hälften av skillnaden mellan 70
procent av den gällande högsta dagpenningen och kassans verkliga kostnad
per medlem under det senast förflutna verksamhetsåret.

16 § Om inbetalade utjämningsavgifter inte uppgår till vad som skall
lämnas i utjämningsbidrag, skall bidraget minskas med en procentandel
som är lika stor för samtliga bidragsberättigade arbetslöshetskassor.

17 § Om det belopp som för ett visst verksamhetsår lämnas i
utjämningsbidrag understiger de för året erlagda utjämningsavgifterna,
skall överskottet återbetalas till arbetslöshetskassorna i förhållande
till inbetalade avgifter.

18 § AMS prövar ärenden om utjämningsbidrag.

Ersättning vid deltidsarbete

19 § Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid
deltidsarbete lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare
och fackliga organisationer, aktivt verka för att den försäkrade får
en sammanlagd arbetstid som motsvarar dennes önskemål. Kan
detta inte åstadkommas, skall den försäkrade om möjligt i stället
erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1993:171).

20 § En särskild prövning av rätten till ersättning skall göras var
sjätte månad. Länsarbetsnämnden skall se till att det finns erforderligt
underlag för arbetslöshetskassans prövning. Fortsatt ersättning får
medges endast om den försäkrade

1. har fyllt 55 år, eller

2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som
motsvarar dennes önskemål, eller

3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort, vare sig
ett arbete med en arbetstid som motsvarar dennes önskemål eller en
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

21 § Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva om beräkning av
ersättning vid deltidsarbete för det fall att arbetstiden inte är
bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka.
Förordning (1994:934).

21 a § Den som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då hon
eller han i övrigt är arbetslös och vid ersättningsperiodens utgång
fortsätter en tillsvidareanställning på deltid har inte rätt till
ersättning i den nya ersättningsperioden så länge
tillsvidareanställningen på deltid pågår.

Begränsningen av ersättningsrätten enligt första stycket gäller
också vid en ny tillsvidareanställning på deltid som påbörjas inom
tre månader från det att den tidigare tillsvidareanställningen på
deltid upphörde. Förordning (1995:997).

22 § Arbetsmarknadsstyrelsen får om det finns särskilda skäl
föreskriva

1. om karenstid utöver vad som följer av lagen (1973:370) om
arbetslöshetsförsäkring i fråga om en försäkrad som regelbundet
utför deltidsarbete under veckor då denne i övrigt är arbetslös, och

2. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 1
ovan och 20 §. Förordning (1993:658).

Ersättning under utbildning

22 a § Särskilda skäl att enligt 4 § andra stycket lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring lämna ersättning till
den som deltar i utbildning finns när den försäkrade deltar i

– arbetsmarknadspolitiska åtgärder som omfattas av 22 b §,

– orienteringskurser som omfattas av 22 c §, eller

– övriga former av utbildningar som omfattas av 22 d-g §§.
Förordning (1997:349).

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

22 b § Ersättning lämnas till den som deltar i

1. verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen
(1992:1333) om arbetslivsutveckling, eller

2. offentligt tillfälligt arbete enligt förordningen
(1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre
arbetslösa.

Ersättning som lämnas under tid då den försäkrade deltar i
sådan verksamhet benämns utbildningsbidrag. Förordning (1997:349).

Orienteringskurser

22 c § Ersättning lämnas till den som deltar i en kurs som
syftar till att ge en orientering om olika yrken eller
utbildningsvägar. Kursen skall dessutom ha ett eller flera av
följande syften, nämligen att

– medverka till väl underbyggda beslut om studie- och
yrkesval,

– ge ökade studietekniska färdigheter,

– utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen,

– kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i
olika ämnen eller kurser. Förordning (1997:349).

Övriga former av utbildningar

22 d § Till den som bedriver utbildning och finansierar sina
studier med någon form av studiestöd som helt eller delvis
består av bidrag lämnas inte ersättning utom i de fall som
anges i 22 f och 22 g §§. Förordning (1997:349).

22 e § Under förutsättning att det tidigare arbetet inte
upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till den som

1. fortsätter studier som han eller hon innan arbetslösheten
bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under
förutsättning att han eller hon söker heltidsarbete, eller

2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att
studierna inte hindrar honom eller henne från att söka och ta
heltidsarbete samt att han eller hon intygar att han eller hon
är beredd att avbryta studierna om dessa kan hindra honom
eller henne från att ta arbete. Förordning (1997:349).

22 f § Till en försäkrad som fortsätter studier på deltid med
studiestöd som helt eller delvis består av bidrag och som den
försäkrade innan arbetslöshetens inträde varaktigt bedrev på
deltid vid sidan av ett deltidsarbete lämnas ersättning under
förutsättning att han eller hon söker och kan ta ett arbete i
minst samma omfattning som tidigare. Ersättning lämnas för det
inkomstbortfall som uppstått på grund av att den försäkrade
ofrivilligt har fått lämna sitt deltidsarbete och den beräknas
enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan till denna
förordning. Förordning (1997:349).

22 g § Till en försäkrad som efter arbetslöshetens inträde tar
upp studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis
består av bidrag lämnas under tiden den 1 juli 1997-den 31
december 1998 ersättning under förutsättning att

– utbildningen utgör ett led i den försäkrades individuella
handlingsplan,

– utbildningens omfattning inte överstiger 50 procent av en
normal heltidsanställning,

– utbildningen på deltid inte avses pågå längre tid än 180
dagar,

– den försäkrade inte redan deltar i en utbildning med
studiestöd, och

– den försäkrade söker och kan ta ett arbete som motsvarar
minst 50 procent av en normal heltidsanställning.

Ersättningen beräknas enligt den omräkningstabell som framgår
av bilagan till förordningen. Förordning (1997:349).

Ersättning under permittering

22 h § Särskilda skäl att enligt 4 § tredje stycket lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring lämna ersättning till
den som är permitterad utan lön finns i följande fall.

1. Ersättning får under tiden den 29 september 1997-den 1
oktober 1998 lämnas till den som enligt bestämmelser i ett
kollektivavtal som ingåtts före den 14 mars 1997 permitterats
utan lön.

2. Ersättning får, utan någon sådan begränsning i tiden som
anges i 1, lämnas till nytillträdande på arbetsmarknaden som
permitterats utan lön i samband med semesterstängning.
Förordning (1997:349).

Avgångsvederlag

22 i § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela närmare
föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag enligt
6 § andra stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (1997:349).

Övriga bestämmelser

23 § För en försäkrad som är arbetslös under del av vecka beräknas
ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilaga till denna
förordning. Förordning (1991:1424).

24 § När utjämningsbidrag beräknas enligt denna förordning skall
halva ersättningsdagar läggas samman till hela dagar.
Förordning (1993:1448).

25 § Arbetsmarknadsstyrelsen prövar ärenden om undantag från
kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 59 § lagen om
arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsmarknadsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl,
föreskriva att en företagare som är medlem i Sveriges Fiskares
arbetslöshetskassa skall anses vara arbetslös även i andra
fall än som sägs i 4 § femte stycket lagen om
arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1997:349).

26 § Arvode och annan ersättning till av AMS utsedd ledamot eller
suppleant i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av AMS.
Förordning (1991:1424).

27 § AMS får meddela närmare föreskrifter om en arbetslöshetskassas
löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt därvid, om det
finns särskilda skäl, meddela föreskrifter som avviker från
bokföringslagen (1976:125). Förordning (1991:1424).

28 § AMS meddelar närmare föreskrifter om vad som skall gälla vid val av
ombud till arbetslöshetskassornas föreningsstämmor. Förordning
(1991:1424).

28 a § En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa skall
göras på den blankett som fastställs av Arbetsmarknadsstyrelsen.
Förordning (1994:934).

29 § AMS får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen
(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning. Förordning
(1991:1424).

Övergångsbestämmelser

1989:74

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. De nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1989.

1992:2005

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Under år 1992 får
för var och en av månaderna januari, februari och mars betalning av
finansieringsavgiften enligt 9 § ske också genom att minst halva
beloppet betalas vid utgången av respektive månad och återstoden när
betalningen för april 1992 skall erläggas.

1993:171

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993 och tillämpas på
beslut om ersättning som avser tiden från och med den 22 mars
1993. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om beslut om
ersättning som avser tiden före den 22 mars 1993.

1993:658

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22 § 1 och bilagan till
förordningen den 6 september 1993 och i övrigt den 5 juli 1993.

2. Äldre bestämmelser i 4 a § gäller fortfarande i fråga om
ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1993:1004

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1993 och
tillämpas på beslut om dagpenning som avser tiden från och med
den 5 juli 1993.

1993:1083

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och tillämpas
på beslut om ersättning som avser tiden från och med den 6
september 1993.

1993:1448

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 a § den 3 januari
1994, och i övrigt den 1 januari 1994.

2. Den äldre bestämmelsen i 4 a § gäller fortfarande i fråga om
ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

3. De äldre bestämmelserna om finansieringsavgift skall
fortfarande gälla i fråga om verksamhetsåret 1993 och tidigare
verksamhetsår.

1994:1683

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Under år 1995
får för januari månad betalning av finansieringsavgiften enligt 9 §
ske genom att beloppet betalas vid utgången av mars månad.

1995:997

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995. Begränsningen
av ersättningsrätten för den vars ersättningsperiod går till ända
under tiden den 1 september — den 31 december 1995 tillämpas dock
först från och med den 1 januari 1996.

1997:349

Denna förordning träder i kraft i fråga om 9, 22 a-c, 22 e,
22 g samt 22 i §§ den 1 juli 1997, i fråga om 2 a, 22 d, 22 f,
22 h och 25 §§ den 29 september 1997 och i övrigt den 29
december 1997.