Lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler

SFS nr
1988:144
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-04-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:631

1 § Säkerhetskontroll får äga rum i syfte att förebygga att
det i riksdagens lokaler förövas brott som innebär en allvarlig
fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande
förstörelse av egendom. Lag (1999:22).

2 § Beslut om säkerhetskontroll fattas av talmannen och skall
avse visst tillfälle eller viss tid. Lag (2006:129).

3 § Säkerhetskontroll får omfatta den som utan att vara ledamot
av riksdagen uppehåller sig i riksdagens lokaler. Kontroll av
anställda vid riksdagsförvaltningen och partikanslierna får
dock endast ske om det finns särskilda skäl för det. Talmannen
får, om särskilda skäl talar för det, undanta personer från
kontrollen. Lag (2006:129).

4 § Vid säkerhetskontroll skall vapen och andra föremål som är
ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 §
eftersökas. För detta ändamål får kroppsvisitation äga rum.
Väskor och andra föremål som medförs till eller påträffas i
riksdagens lokaler får undersökas. Lag (2006:129).

5 § Säkerhetskontroll utförs, efter närmare anvisningar av
Polismyndigheten, av en polisman eller, efter
Polismyndighetens förordnande, av vaktpersonal vid
riksdagen.

Kroppsvisitation som genomförs på annat sätt än med
metalldetektor eller liknande anordning får dock utföras
endast av en polisman. Lag (2014:631).

6 § Den som inte underkastar sig föreskriven säkerhetskontroll
får vägras tillträde till eller avvisas från riksdagens
lokaler. Lag (2006:129).

7 § Påträffas vid säkerhetskontroll något sådant föremål som
avses i 4 § och tas det inte i beslag enligt bestämmelserna i
rättegångsbalken, skall den hos vilken föremålet påträffas
uppmanas att lämna det ifrån sig för förvaring. Finns inte
någon känd innehavare till ett påträffat föremål, får det
omhändertas.

Den som inte efterkommer uppmaningen enligt första stycket får
avlägsnas från riksdagens lokaler. Lag (1999:22).

8 § Föremål som lämnats till förvaring eller omhändertagits enligt denna
lag skall förvaras på betryggande sätt. Om det begärs, skall bevis om
att ett föremål har lämnats till förvaring utfärdas. Föremålet skall
återlämnas till den som har lämnat det till förvaring när denne lämnar
riksdagens lokaler.

9 § Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall
verkställas i enskilt rum och om möjligt i vittnes närvaro.
Kroppsvisitation får verkställas eller bevittnas endast av
person, som är av samma kön som den som visiteras, om
undersökningen inte sker genom metalldetektor eller likande
anordning. Lag (1999:22).

10 § Talmannens beslut enligt denna lag får inte överklagas.