Förordning (1988:1462) med instruktion för svenska unescorådet;

SFS nr
1988:1462
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:646
Upphävd
1996-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Svenska unescorådet har till uppgift att för Sveriges del vara ett
sådant nationellt samarbetsorgan som enligt stadgan för Förenta
nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco)
förutsätts finnas för att samordna de viktigaste nationella organen inom
Unescos område med organisationens verksamhet.

Rådet skall främja Unescos verksamhet i Sverige och stödja svenska
insatser inom ramen för organisationens program.

2 § Rådet skall särskilt

1. yttra sig över eller i övrigt handlägga sådana ärenden som rådet har
mottagit från Unesco eller som rör Unescos verksamhet och har kommit in
från svenska myndigheter, institutioner, organisationer eller enskilda
personer,

2. sprida kännedom om beslut av Unescos generalkonferens,

3. lämna regeringen förslag till delegater till Unescos
generalkonferenser,

4. föreslå eller utse representanter till möten som anordnas av Unesco,

5. i Sverige sprida kännedom om och väcka intresse för Unescos program
och arbete genom egen upplysningsverksamhet och i samverkan med andra
berörda organ,

6. samarbeta med andra länders motsvarande nationella råd, särskilt i de
övriga nordiska länderna,

7. verka för de åtgärder som anbefalls av Unescos generalkonferens och
som är ägnade att främja syftet med rådets verksamhet och i övrigt ta
initiativ till sådana åtgärder.

/r3/ Sammansättning

3 § Rådet består av högst arton personer. En av ledamöterna är
ordförande och högst två är vice ordförande.

/r3/ Organisation

4 § Kansligöromål, föredragandeuppgifter och utredningar utförs av
personal inom utbildningsdepartementet eller genom departementets
försorg.

5 § Inom rådet får det finnas ett arbetsutskott. Om ett arbetsutskott
inrättas skall rådets ordförande vara ordförande också i
arbetsutskottet.

6 § Hos rådet får det finnas fackutskott för beredning av viktigare
frågor inom de större sakområdena i Unescos program. Ett fackutskott får
även tillsättas för att bereda speciella frågor. Rådet bestämmer det
antal ledamöter som ett fackutskott skall ha.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på rådet:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

8 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Rådets ordförande har för den personal som ställs till rådets förfogande
när den tjänstgör hos rådet det ansvar som anges i 9 § andra och tredje
styckena verksförordningen.

/r3/ Ärendenas handläggning

9 § Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande. Vid beredningen av sådana ärenden skall rådet vid behov
samråda med berörda myndigheter, institutioner och andra organ.

10 § Arbetsutskottet eller ett fackutskott är beslutfört när ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

11 § Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
rådet.

12 § Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till arbetsutskottet, till ett fackutskott, till ordföranden eller till
någon annan ledamot att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av rådet.

Rådet får på samma sätt överlämna åt en sådan tjänsteman som fullgör
kansligöromål eller föredragandeuppgifter hos rådet att avgöra ärenden
som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

13 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 §
inte behöver föredras.

14 § Företrädare för utrikes- och utbildningsdepartementen får närvara
vid sammanträden med rådet, arbetsutskottet eller ett fackutskott.

/r3/ Förordnanden

15 § Ledamöter i rådet utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Rådet utser vice ordförande. Förordnandena
ges för en bestämd tid.

16 § Ledamöter i arbetsutskottet eller i fackutskotten utses av rådet
för en bestämd tid. Rådet utser ordförande i fackutskotten.

/r3/ Överklagande

17 § Rådets beslut om bidrag får inte överklagas. I övrigt gäller
bestämmelserna i 30 § verksförordningen (1987:1100) om överklagande.