Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

SFS nr
1988:1463
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:197

1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas bidrag av
allmänna medel till adoptivföräldrars kostnader vid adoption av
utländska barn.

Med utländska barn avses i lagen barn som inte är svenska medborgare och
som inte är bosatta här i landet när adoptivföräldrarna får dem i sin
vård.

2 § Bidrag lämnas till den eller de adoptivföräldrar som har
fått tillstånd av svensk domstol till en adoption.

Med svensk domstols tillstånd jämställs

1. beslut av regeringen, eller av den myndighet som
regeringen har bestämt, om att ett utomlands meddelat beslut om
adoption skall gälla här i landet, och

2. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller här i
landet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner. Lag (1997:196).

3 § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om
vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen
innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse
och om anmälan m.m.

Som villkor för tillämpningen av denna lag gäller vidare att
adoptivföräldrarna var bosatta här i landet såväl när de fick
barnet i sin vård som när adoptionen blev giltig här.
Lag (2004:817).

4 § För varje barn lämnas bidrag med 40 000 kronor.
Lag (2000:1398).

5 § Har upphävts genom lag (1997:196).

6 § Bidrag lämnas endast för barn som inte fyllt tio år när
adoptivföräldrarna fick det i sin vård. Bidrag lämnas inte om
adoptionen avser eget eller makes barn eller makes adoptivbarn.

Bidrag lämnas endast för adoptioner som förmedlats av en
sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling. Lag (2004:766).

7 § Frågor om bidrag enligt denna lag handhas av
Försäkringskassan. Lag (2004:817).

8 § Adoptivföräldrar som önskar erhålla bidrag skall ansöka
därom hos Försäkringskassan inom ett år räknat från den
tidpunkt då adoptionen blev giltig här i landet.

Är adoptivföräldrarna inte ense om annan fördelning tillkommer
bidraget dem med hälften vardera. Lag (2004:817).

9 § I fråga om bidrag enligt denna lag tillämpas även följande
bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av
ersättning,

20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,

20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta,

20 kap. 5 § om preskription,

20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att
lämna uppgifter,

20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

20 kap. 10-13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om
överklagande. Lag (2007:197).

Övergångsbestämmelser

1988:1463

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas i fråga om
barn som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången
av juni 1988.

1991:235

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrift gäller
fortfarande i fråga om barn som kommit i adoptivföräldrarnas vård
här i landet före ikraftträdandet.

1997:196

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om barn, som kommit i
adoptivföräldrarnas vård här i landet före ikraftträdandet.

1998:93

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1999:814

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som
gjorts före ikraftträdandet.

2000:1398

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas i
fråga om barn som kommit i föräldrarnas vård här i landet från
och med detta datum.

2004:766

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Den nya föreskriften gäller enbart i fråga om barn, som
kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången
av december 2004.

2004:817

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2007:197

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.