Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn

SFS nr
1988:1464
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:321

1 § Efter samråd med Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor får Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter
för verkställigheten av lagen (1988:1463) om bidrag vid
adoption av utländska barn. Förordning (1997:321).

2 § har upphävts genom förordning (1997:321).

3 § har upphävts genom förordning (1997:321).

4 § har upphävts genom förordning (1997:321).

5 § har upphävts genom förordning (1997:321).

6 § har upphävts genom förordning (1997:321).

7 § betecknas 1 § genom förordning (1997:321).

Övergångsbestämmelser

1988:1464

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Inför ikraftträdandet skall nämnden fastställa genomsnittskostnaderna
enligt 2 § för kalenderåren 1988 och 1989.

1991:236

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Nämnden skall pröva om
den för tillämpningen av denna förordning behöver fastställa nya
genomsnittskostnader för år 1991.