Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

SFS nr
1988:1465
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1241

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till
ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av
en närstående. Lag (2010:1241).

2 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

3 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ersättning

4 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

5 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

6 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

7 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

8 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

9 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

10 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

11 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

12 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ansökan och beslut om ersättning m. m.

13 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

14 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

15 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

16 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Återbetalningsskyldighet

17 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Överklagande m. m. av beslut om ersättning

18 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Övriga bestämmelser om ersättning m. m.

19 § Har upphävts genom lag (2010:1241).

Rätt till ledighet m. m.

20 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt
arbete under tid då han eller hon uppbär hel
närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken
och till förkortning av arbetstiden till hälften eller
till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär
halv eller fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till
ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon
inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 §
socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till
ledighet. Lag (2010:1241).

21 § Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en
arbetstagares rätt till ledighet enligt denna lag.

22 § Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet skall han
så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen
skall arbetstagaren ange hur länge han avser att vara ledig, om det kan ske.

23 § En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta
arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

24 § En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet
att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt
denna lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltig-
förklaras, om arbetstagaren begär det.

25 § En arbetstagare är inte skyldig att enbart av det skälet att
arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt
denna lag vidkännas minskning av de förmåner som är förenade med
anställningen eller försämring av arbetsförhållandena i annan mån än
som följer av uppehållet i arbetet. Arbetstagaren är inte heller
skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan omplacering än
sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är
en nödvändig följd av ledigheten.

26 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren
skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har
skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ner eller helt falla
bort.

27 § Mål om tillämpning av 21–26 §§ handläggs enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och
35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39–42 §§ samt 43 §
första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om
anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan
tillämpas 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet på motsvarande sätt.

Övergångsbestämmelser

1992:274

Denna lag träder i kraft den 1juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1992:1705

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser tillämpas
fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1993:333

Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 och 6 §§ den 1 juni 1993 och i
övrigt den 1 juli 1993.

19915:1482

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1998:94

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin
äldre lydelse.

1999:815

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
ersättning för tid före ikraftträdandet.

2004:818

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2007:198

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.

2009:992

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna
fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten
ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.

2009:1049

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. De nya
bestämmelserna tillämpas även för vård som har påbörjats
före ikraftträdandet.

2010:1241

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid
före ikraftträdandet.