Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål

SFS nr
1988:1473
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:179

1 § Den som skäligen kan misstänkas för ett sexualbrott,
varigenom hivinfektion eller annan allvarlig blodsmitta har
kunnat överföras till målsäganden, skall undersökas med
avseende på sådan infektion, om målsäganden begär det.

Undersökning enligt första stycket skall på målsägandens
begäran ske även i fråga om den som är skäligen misstänkt för
något annat brott, om det på grund av särskilda omständigheter
kan befaras att hivinfektion eller annan allvarlig blodsmitta
har kunnat överföras till målsäganden genom brottet.
Lag (2004:179).

2 § I fråga om förfarandet vid beslut om undersökning samt om utförandet
av undersökningen gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om
kroppsbesiktning. Beslut om undersökning skall dock fattas av åklagaren
eller rätten.

Målsäganden och åklagaren skall underrättas om resultatet av
undersökningen.

3 § Staten skall svara för kostnaderna för undersökningen.