Förordning (1988:149) om tillsättning av tjänster m.m. vid kustbevakningen

SFS nr
1988:149
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-03-24

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller när kommittén (Fi 1987:08) med uppdrag att
utarbeta förslag till organisation m. m. för kustbevakningen
(kustbevakningskommittén) vidtar åtgärder för att inrätta
kustbevakningen.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

2 § Tjänsten som chef för kustbevakningen samt tjänsterna som chefer för
enheter inom den centrala ledningen och chefer för regionala ledningar
tillsätts av regeringen.

3 § Andra tjänster än de som anges i 2 § tillsätts av
kustbevakningskommittén.

4 § Vid tillämpningen av inrättandeförordningen (1985:915) och
kungörelsen (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång
m. m. skall med myndighet förstås kustbevakningskommittén i fråga om
tjänster som tillsätts av kommittén.

Kustbevakningskommittén fullgör arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal i frågor
där kommittén vidtar åtgärder i myndighets ställe.

5 § Tjänster får, utan att kungöras lediga till ansökan, tillsättas med
arbetstagare som vid tillsättningstidpunkten ingår i sådan
övertalighetsgrupp enligt trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten
(TrA-S) vid tullverket som har fastställts med anledning av
kustbevakningens inrättande.

Tjänster som inte kan tillsättas enligt första stycket, får utan att
kungöras lediga till ansökan tillsättas med andra arbetstagare som
berörs av kustbevakningens inrättande och är förordnade tills vidare
utan tidsbegränsning, om dessa tjänster i fråga om arbetsuppgifter och
löneställning i huvudsak motsvarar de innehavda tjänsterna.

För tjänster som kustbevakningskommittén enligt annars gällande
föreskrifter kungör lediga till ansökan, skall ansökningstiden vara två
veckor.

6 § Omplaceringsförordningen (1984:110) och förordningen (1984:819) om
statliga platsanmälningar tillämpas inte när tjänster tillsätts enligt 5
§ första eller andra stycket.

7 § Beslut i tillsättningsärenden ges till känna genom att anslås på
anslagstavla hos generaltullstyrelsen.

8 § Kustbevakningskommitténs beslut i ett tillsättningsärende får
överklagas hos försvarets personalnämnd inom två veckor från den dag då
beslutet har anslagits på anslagstavla hos generaltullstyrelsen.

Nämndens beslut får inte överklagas.

/r3/ Rätt att besluta om viss anskaffning m. m.

9 § Intill dess kustbevakningen har inrättats får
kustbevakningskommittén efter samråd med generaltullstyrelsen avgöra
sådana lokal-, intendentur- och materielfrågor, andra ekonomiska frågor
och personalfrågor i övrigt som väsentligen berör kustbevakningens
verksamhet.

/r3/ Rätt att besluta om föreskrifter

10 § Kustbevakningskommittén får meddela de föreskrifter som behövs om
kustbevakningens organisation och formerna för kustbevakningens
verksamhet.

/r3/ Övriga frågor

11 § Ärenden enligt denna förordning avgörs av ordföranden och minst en
ledamot. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden får medge att kommitténs experter deltar i handläggningen av
ärendena.

12 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar
dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet.

13 § Kustbevakningskommittén får utföra personalkontroll enligt
personalkontrollkungörelsen (1969:446).

14 § Generaltullstyrelsen skall lämna kustbevakningskommittén biträde
när den handlägger frågor som avses i denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:149

Denna förordning träder i kraft den 25 april 1988 och gäller till
utgången av juni 1988. Dock skall bestämmelserna i 5 och 6 §§ gälla för
kustbevakningen intill utgången av juni 1989.