Lag (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

SFS nr
1988:1495
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1988-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:918
Upphävd
1997-12-31

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet som Sverige och Indien undertecknade den 7 juni
1988 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
som utgör en del av detta, gälla för Sveriges del. Avtalets och
protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 27
punkt 1 i avtalet.

4 § Även om en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet enligt avtalet
skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige,
skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för
taxeringen som han annars skulle ha varit skyldig att lämna.