Förordning (1988:1496) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

SFS nr
1988:1496
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
1997:918
Upphävd
1997-12-31

1 § Lagen (1988:1495) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Indien skall träda i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas beträffande
inkomst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare och beträffande
förmögenhet som taxeras år 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 12 december 1988.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkt 1 eller 2 i avtalet
beskattas endast i Indien eller enligt bestämmelserna i artikel 25 punkt
3 e i avtalet skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på
den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.

Övergångsbestämmelser

1988:1496

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:24) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning av inkomst.

Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på inkomst som förvärvas
före den 1 januari 1989.