Lag (1988:15) om förbud mot vissa radar- och laserinstrument

SFS nr
1988:15
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-01-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1622

1 § Med radarvarnare förstås i denna lag varje anordning som
är konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en
radarhastighetsmätare för vägtrafik.

Med laservarnare förstås i denna lag varje anordning som är
konstruerad för att ta emot elektromagnetiska vågor från en
laserhastighetsmätare för vägtrafik.

Med laserstörare förstås i denna lag varje anordning som är
konstruerad för att med elektromagnetiska vågor störa
funktionen hos en laserhastighetsmätare för vägtrafik.
Lag (1998:1622).

2 § Radarvarnare, laservarnare eller laserstörare får inte
tillverkas, innehas, överlåtas eller användas. Ej heller får en
annan anordning som är så konstruerad att den kan ta emot
elektromagnetiska vågor från en radarhastighetsmätare eller en
laserhastighetsmätare eller sända elektromagnetiska vågor till
en laserhastighetsmätare användas i ett fordon för detta
ändamål. Lag (1998:1622).

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § skall dömas till böter
eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:1622).

4 § En radarvarnare, en laservarnare, en laserstörare eller
annan anordning som varit föremål för brott enligt denna lag
skall förklaras förverkad. Lag (1998:1622).