Yrkestrafikförordning (1988:1503)

SFS nr
1988:1503
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:779
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:413

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av
yrkestrafiklagen (1988:263).

2 § Ytterligare föreskrifter om internationell yrkesmässig trafik finns
i kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter.

Den som har tillstånd till cabotagetrafik i Sverige enligt överenskommelse
med annan stat får bedriva denna trafik utan tillstånd enligt
yrkestrafiklagen (1988:263). 12 § denna förordning skall inte tillämpas på
trafiken.

Tillståndet till cabotagetrafik skall medföras i fordonet och på anmodan
uppvisas för polisman eller tulltjänsteman.

Generaltullstyrelsen utövar tillsyn över att sådan trafik om avses i andra
stycket bedrivs enligt gällande bestämmelser. Förordning (1991:1723).

3 § Som yrkesmässig trafik anses inte

1. a) transport av passagerare till eller från bilförarens egen arbetsplats,
skola eller annan lokal för utbildning, om transporten sker med en bil med
totalvikt av högst 3,5 ton,

b) transport med personbil av skolelever mellan bostad och skola eller del
av sådan transportsträcka, om transporten utförs av förälder eller annan
anhörig till någon av eleverna,

c) transport av röstande till eller från val- eller omröstningslokal på
valdag eller på dag för folkomröstning,

2. transport med utryckningsfordon,

3. transport av döda,

4. transport av snö, is och sand i samband med snöröjning,

5. transport som endast avser renhållning,

6. transport som endast gäller bärgning eller bogsering av fordon med
bilar som är särskilt inrättade för sådana ändamål,

7. a) transport av mjölk, mjölkprodukter och ägg,

b) transport av slaktdjur till slakterier,

c) transport av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till
förädlingsindustrier och transport från dessa industrier av biprodukter
som uppkommit vid bearbetningen av de nämnda produkterna,

d) transport med traktortåg i jordbruket och skogsbruket av produkter från
eller förnödenheter för dessa näringar.

Ansökan om tillstånd

4 § En ansökan om trafiktillstånd skall vara skriftlig. Den skall innehålla

1. uppgift om vilken trafik som ansökan avser,

2. uppgift om sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer,
postadress och telefonnummer samt folkbokföringsort eller, för juridisk
person, den ort där ledningen finns, om dessa uppgifter inte framgår av
postadressen,

3. om sökanden är en juridisk person, uppgifter i de hänseenden som avses
i 2 om den som skall vara trafikansvarig och de övriga personer som
prövningen enligt 6 § andra stycket yrkestrafiklagen (1988:263) skall avse.
Förordning (1993:1638).

4 a § Till en ansökan som avses i 4 § skall bifogas

1. handlingar som styrker att de i 4 § 2 och 3 angivna personerna inte är
försatta i konkurs eller underkastade näringsförbud och inte heller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. intyg om yrkesmässig kompetens enligt 5 a § för de personer som denna
prövning skall avse,

3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden enligt 5 b §.

Om de i 4 § 2 och 3 angivna personerna är utländska medborgare utan hemvist
i Sverige skall, förutom handlingar motsvarande vad som sägs i första
stycket, även utredning om god vandel ges in. I sådana fall skall som
tillräcklig utredning godtas utdrag ur behörig myndighets register eller
intyg som är utfärdat av behörig myndighet eller organ i det land där
utlänningen är medborgare eller har sitt hemvist.

Tillståndsmyndighet för sökande som inte är folkbokförd i Sverige eller,
om sökanden är en juridisk person där företagets ledning finns utanför
Sverige, är länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1993:1638).

5 § Ansökan om tillstånd till linjetrafik skall innehålla uppgifter om
linjesträckningen och övriga uppgifter av betydelse för skadlighets-
prövningen enligt 8 § yrkestrafiklagen (1988:263).

Tillståndsprövningen

5 a § Kravet på yrkeskunnande i 6 § yrkestrafiklagen (1988:263) skall anses
uppfyllt av den som blivit godkänd vid ett av Vägverket anordnat skriftligt
prov för utövare av sådan yrkesmässig trafik inom och utom Sverige som
ansökan om trafiktillståndet avser.

Den som kan styrka att han har genomgått viss gymnasieutbildning eller annan
högre utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen som ingår i
provet som avses i första stycket, får av tillståndsmyndigheten medges
dispens från att avlägga provet i ett sådant ämne.

Tillståndsmyndigheten får medge undantag från första stycket för den som kan
styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på
företagsledningsnivå i ett transportföretag, under förutsättning att
personen i fråga bedöms ha fått tillräcklig erfarenhet av sådan
yrkesmässig trafik som ansökan avser.

Vägverket skall som bevis för att kravet på yrkeskunnande är uppfyllt
utfärda ett intyg om yrkesmässig kompetens för trafik av visst slag inom
och utom Sverige. Förordning (1993:1638)

5 b § Vid prövningen enligt 6 § yrkestrafiklagen (1988:263) av sökandens
ekonomiska förhållanden skall följande gälla:

1. Den som ansöker om trafiktillstånd skall ha tillgång till tillräckliga
ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt starta och driva
företaget.

2. Bedömningen av de ekonomiska resurserna skall främst inrikta sig på
företagets likviditet och soliditet i förekommande fall baserad på
företagets årsbokslut varvid tillståndsmyndigheten skall beakta

— tillgängliga medel inräknat bankmedel,

— möjligheter till överdrag och lån,

— alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja som
säkerhet,

— kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalningar för
fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt

— rörelsekapital.

3. Vid prövningen enligt 2, skall som ett minsta krav gälla att sökanden
skall förfoga över ett kapital och reserver om minst 30 000 kr per fordon
eller 1 500 kr per ton av högsta tillåtna vikt för fordon som avses
användas vid godstrafik respektive 1 500 kr per sittplats i fordon som
avses användas vid persontrafik, beroende på vilket belopp som är lägst.

Om den sökande inte kunnat visa att företaget uppfyller kravet på ekonomiska
resurser enligt första stycket får tillståndsmyndigheten som bevis på sådana
resurser godta bekräftelse eller försäkran av en bank eller något motsvarande
kvalificerat institut. Sådan bekräftelse eller försäkran får lämnas i form av
en bankgaranti eller i annan liknande form. Förordning (1993:1638).

Ärendenas handläggning

6 § Trafikhuvudmän samt trafikföretag som driver järnvägstrafik
skall ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om
linjetrafiktillstånd om de berörs av trafiken.

Tillståndsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för
att pröva en ansökan om trafiktillstånd och om särskild
förarlegitimation enligt 14 a § yrkestrafiklagen (1988:263).

Föreskrifter om länsstyrelsens inhämtande av uppgifter ur
Rikspolisstyrelsens polisregister och om personutredning enligt
denna förordning beslutas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med
Vägverket. Förordning (1994:1123).

Trafiktillstånd

7 § Ett trafiktillstånd skall innehålla

1. uppgifter om tillståndshavaren,

2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser,

3. uppgifter om villkor som gäller för trafiken, samt

4. om tillståndshavaren är en juridisk person, uppgift om vem som är
trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt 6 § andra stycket
yrkestrafiklagen (1988:263).

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 8, 12
och 12 c §§ och en påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet
kan komma att återkallas. Förordning (1993:1638).

Utbyte av trafikansvarig m.fl.

8 § Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till tillståndsmyndigheten
om utbyte sker av den som är trafikansvarig eller av någon annan som
lämplighetsprövningen skall avse.

9 § Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan
ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 8 § och prövningen med
anledning av en sådan anmälan.

Omprövning av linjetrafiktillstånd

10 § En framställning från statens järnvägar eller en trafikhuvudman om
omprövning av linjetrafiktillstånd skall vara skriftlig. I framställningen
skall anges skälen för denna. Den får ges in till tillståndsmyndigheten
tidigast två år före utgången av en sådan löpande tidsperiod som avses i
11 § yrkestrafiklagen (1988:263).

11 § Vad som föreskrivits om handläggningen av ärenden om trafiktillstånd
skall i tillämpliga delar gälla ärenden om omprövning av tillstånd till
linjetrafik.

Återkallelse av tillstånd

11 a § Ett tillstånd skall alltid återkallas enligt 15 § yrkestrafik-
lagen (1988:263) om en tillståndshavare, trafikansvarig eller någon
annan person som prövats enligt 6 § andra stycket yrkestrafiklagen

1. har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,

2. har dömts för allvarliga eller upprepade överträdelser av

— yrkestrafiklagen, denna förordning, kungörelsen (1974:681) om
internationella vägtransporter eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av dessa författningar,

— författningar eller föreskrifter om vägtransporter, särskilt
bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått,
trafiksäkerhet eller fordons utrustning och beskaffenhet, eller

— bestämmelser i författningar om löne- och
anställningsförhållanden i branschen,

3. på väsentligt sätt underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det
allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter, eller

4. på grund av andra omständigheter av betydelse inte längre bedöms
lämplig att driva yrkesmässig trafik.

Om ett trafiktillstånd återkallas på grund av någon av dessa omständigheter
skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den
prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.
Förordning (1993:1638).

11 b § I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella
föreningar får ett ärende om återkallelse av trafiktillstånd enligt 17 §
yrkestrafiklagen (1988:263) inte avgöras utan att tillståndshavaren getts
skälig tid att byta ut en person vars lämplighet är under omprövning.
Godkänns inte heller den nya personen skall tillståndet återkallas.
Förordning (1993:1638).

Förutsättningar för yrkesmässig trafiks bedrivande

12 § Innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett
trafiktillstånd, skall en skriftlig anmälan om fordonet lämnas till
tillståndsmyndigheten. Anmälan behöver dock inte göras i fråga om
släpvagnar. Om det finns särskilda skäl, får tillståndsmyndigheten
för viss trafik medge att fordon får användas enligt tillståndet utan
att vara anmälda. Förordning (1994:1459).

12 a § En anmälan enligt 12 § skall innehålla uppgift om fordonets
registreringsnummer. Till anmälningshandlingarna skall i
förekommande fall bifogas

1. för ett fordon som innehas med nyttjanderätt, en kopia av
kontraktet,

2. för ett fordon som är registrerat i en främmande stat, ett
registreringsbevis enligt 5 § förordningen (1987:27) om fordon i
internationell vägtrafik i Sverige, samt

3. när antalet fordon som skall användas enligt trafiktillståndet
utökas, kompletterande utredning om ekonomiska förhållanden.
Förordning (1994:1459).

12 b § Tillståndsmyndigheten skall kontrollera att det fordon som
anmälts enligt 12 § uppfyller de villkor om registrering och om
beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i bilregisterkungörelsen
(1972:599), fordonskungörelsen (1972:595) och förordningen
(1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige för den
fordonstyp och det trafikslag som trafiktillståndet avser samt att
tillståndshavaren är ägare eller har nyttjanderätt till fordonet.

Vid en utökning av det antal fordon som skall användas enligt ett
trafiktillstånd skall tillståndsmyndigheten pröva att
förutsättningarna enligt 5 b § 3 är uppfyllda samt vid taxitrafik
även i övrigt pröva tillståndshavarens lämplighet enligt 6 §
yrkestrafiklagen (1988:263). Tillståndshavarens yrkeskunnande
skall därvid inte omprövas. Någon ny lämplighetsprövning behöver
inte heller göras om en sådan prövning nyligen genomförts eller om
en lämplighetsprövning av andra skäl framstår som obehövlig.
Förordning (1994:1459).

12 c § Om ett fordon, för vilket anmälan gjorts enligt 12 §, avses
ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 12 b § första
stycket eller om fordonet inte längre avses användas enligt
trafiktillståndet, skall tillståndshavaren anmäla detta till
tillståndsmyndigheten innan fordonet ändras eller tas i bruk för
annan trafik. Förordning (1994:1459).

12 d § Kravet på yrkeskunnande för att erhålla särskild
förarlegitimation enligt 14 a § yrkestrafiklagen (1988:263) skall
anses uppfyllt av den som blivit godkänd vid ett av Vägverket
anordnat skriftligt prov. Vägverket får därvid för förare som är
folkbokförda i visst län föreskriva att provet även skall avse
lokalkännedom.

Vägverket får medge undantag från kravet enligt första stycket för
den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som förare av
fordon i yrkesmässig trafik för persontransporter, under
förutsättning att föraren genom detta arbete bedöms ha fått
tillräcklig erfarenhet av taxitrafik.

Förarlegitimationen skall medföras vid färd i taxitrafik och skall
därvid hållas väl synlig för passagerarna. Förarlegitimationen skall
på tillsägelse uppvisas för bilinspektör eller polis.
Förordning (1994:1459).

12 e § Förarlegitimation enligt 14 a § yrkestrafiklagen (1988:263)
utfärdas av Vägverket sedan sökanden undertecknat ett underlag
som skall innehålla ett välliknande fotografi av honom eller henne.

Har förarlegitimationen återkallats skall innehavaren efter
anmaning överlämna legitimationen till Vägverket.

I fråga om förlustanmälan och förnyelse av förarlegitimation gäller
vad som sägs i 23–30 §§ körkortsförordningen (1977:722) i
tillämpliga delar. Förordning (1994:1459).

12 f § Den som har tillstånd till taxitrafik skall på ett tydligt
sätt ange den taxa som han tillämpar.

Föreskrifter om informationens utformning meddelas av Vägverket. En
länsstyrelse får meddela föreskrifter om informationens närmare
utformning efter samråd med Vägverket. Förordning (1996:413).

Underrättelseskyldighet

13 § En kopia av beslut om trafiktillstånd samt ändring eller
återkallelse av ett tillstånd skall sändas till dem som anges nedan.

________________________________________________________________________
Tillståndet gäller Kopian sänds till
________________________________________________________________________

Godstrafik, taxitrafik och beställ- Polismyndighet på den ort
ningstrafik med buss där sökanden är folkbokförd
eller, om sökanden är en
juridisk person, den ort där
företagets ledning finns

Linjetrafik Den polismyndighet som
tillståndsmyndigheten anser bör
underrättas

Länsstyrelsen i annat län som
berörs av trafiken

De som tillståndsmyndigheten
enligt 6 § andra stycket har
begärt yttrande från
———————————————————————–
Förordning (1991:795).

14 § Om en länsstyrelse eller någon annan myndighet anser att det finns
anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla
hans tillstånd, skall detta anmälas till den myndighet som har gett
tillståndet. I fråga om trafik som avses i 2 § andra stycket skall
anmälan ske till Generaltullstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i
trafikutövningen skall länsstyrelserna, Vägverket och Generaltullstyrelsen
anmäla detta till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet.
Förordning (1992:1387).

15 § När en domstol har dömt någon som har tillstånd till yrkesmässig
trafik för brott mot yrkestrafiklagen (1988:263) eller denna förordning
eller när en högre rätt har avgjort ett mål i vilket en sådan fråga har
prövats, skall en kopia av domen eller beslutet genast sändas till den
myndighet som har gett tillståndet. I fråga om trafik som avses i 2 §
andra stycket skall kopia skickas till generaltullstyrelsen.
Förordning (1991:1723).

Övrigt

16 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § tredje
stycket, 8 §, 12 §, 12 c §, 12 d § tredje stycket, 12 f § första
stycket eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12 f §
andra stycket döms till penningböter. Förordning (1996:413).

17 § Vägverket, som är central tillsynsmyndighet på yrkestrafikområdet,
får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.
Vägverket får även meddela föreskrifter om användningen av taxameter som
nämns i 13 a § fordonskungörelsen (1972:595). Förordning (1994:66).

17 a § Förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket gäller för
Vägverkets prövning av ansökan om tillstånd och dispens enligt
yrkestrafiklagen (1988:263) eller denna förordning.

Avgift tas ut för länsstyrelsers prövning av sådan ansökan i de fall som
framgår av tredje stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklasser

Tillstånd till yrkesmässig trafik enligt 4 § första
meningen yrkestrafiklagen 3
Godkännande av viss person som trafikansvarig
enligt 5 § tredje stycket yrkestrafiklagen 2
Dispens enligt 12 § andra stycket denna förordning 2
Förordning (1992:1387).

17 b § Om ett särskilt intyg i fråga om lämpligheten att yrkesmässigt
bedriva person- eller godstransporter på väg begärs för att en svensk
näringsidkare skall få etablera sig i ett annat land, skall ett sådant
intyg efter prövning utfärdas av länsstyrelsen i det län där sökanden
är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets
ledning finns. Förordning (1993:1638).

18 § Ett beslut enligt yrkestrafiklagen (1988:263) och denna förordning
gäller omedelbart. Ett beslut om återkallelse av trafiktillstånd gäller
dock inte förrän beslutet har vunnit laga kraft, om det inte föreligger
särskilda skäl att bestämma annat.

18 a § Beslut i fråga om skriftliga prov som avses i 5 a och 12 d §§
får inte överklagas. Förordning (1994:1459).

Övergångsbestämmelser

1988:1503

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs

a) yrkestrafikförordningen (1979:871),

b) Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:368) om undantag från vissa
bestämmelser i förordningen (1940:910) ang. yrkesmässig automobiltrafik
m.m.,

c) Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:462) med vissa bestämmelser om
kompletteringstrafik med personbil,

d) förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik.

3. I fråga om tillstånd till taxitrafik gäller, utöver vad som föreskrivs
i den nya förordningen, följande till utgången av juni 1990.

a) Vad som sägs i denna förordning om tillstånd till taxitrafik gäller
också i fråga om överlåtelse av ett sådant tillstånd.

b) En ansökan om tillstånd skall, utöver vad som anges i 4 §, innehålla
uppgift om det antal fordon som skall användas i rörelsen, det högsta antal
passagerare som avses kunna transporteras i varje fordon och förslag till
område inom vilket trafiken huvudsakligen skall bedrivas (trafikområde).
Om ett tillstånd skall överlåtas på någon annan, skall det avtal som kan ha
upprättats om överlåtelsen ges in tillsammans med ansökan om medgivande
till överlåtelsen.

c) Länsstyrelsen bör ge sådana kommuner, trafikhuvudmän, sammanslutningar
av utövare av yrkesmässig trafik och fackliga organisationer, som kan
komma att beröras av trafiken, tillfälle att yttra sig.

d) När frågan om medgivande till överlåtelse prövas skall länsstyrelsen ta
hänsyn till skälen och villkoren för överlåtelsen.

e) Länsstyrelsen får i samband med att tillstånd ges närmare bestämma
trafikeringspliktens omfattning. Länsstyrelsen skall, om inte särskilda
skäl föranleder annat, ange omfattningen av trafiken i en plan för varje
trafikområde (kommenderingsplan).

f) Tillståndshavare får utföra trafiken inom ett trafikområde. Trafiken får
också utföras utanför trafikområdet om beställningen har tagits emot av
eller meddelats fordonets förare inom trafikområdet. Om fordonets förare har
meddelats beställningen genom kommunikationsradio, får körningen också
utföras under förutsättning att basradion finns i trafikområdet.

Om en beställd körning har avslutats utanför trafikområdet, skall fordonet
så snart som möjligt föras tillbaka dit. Under färden tillbaka får dock
passagerare tas upp för transport till trafikområdet eller till ort som
passeras på vägen dit.

g) Länsstyrelsen får bestämma om uppställningsplats för ett fordon inom
trafikområdet. Om uppställningsplats har bestämts, får ett fordon inte
ställas upp på annan plats i avvaktan på köruppdrag.

h) Ett trafiktillstånd skall innehålla villkor om det högsta antal fordon
som får användas i trafiken och det högsta antal passagerare som får
transporteras med varje fordon. Tillståndet skall även innehålla uppgift
om trafikområde och, i förekommande fall, uppgift om uppställningsplats.

i) Länsstyrelsen får medge undantag från bestämmelserna om trafikområde
och uppställningsplats, om det behövs för att tillgodose ett tillfälligt
behov av taxitransporter inom ett visst område.

j) Länsstyrelsen får bestämma att tillståndshavare måste ansluta sig till
en sådan förening, som har godkänts av länsstyrelsen och som har till syfte
att ha hand om gemensamma uppgifter i fråga om trafiken.

k) Tillståndshavare skall vara anslutna till en beställningscentral, som
är gemensam för ett eller flera trafikområden. Om det finns särskilda skäl
får länsstyrelsen medge undantag från denna skyldighet.

l) För taxitrafik skall det finnas en taxa. Taxan skall ange de högsta
avgifter för persontransporter som får tas ut i trafiken (maximiavgifter).
Om särskilda skäl föreligger får taxan utgöras av fasta avgifter. Frågan om
fastställelse av taxa prövas av transportrådet.

Om det finns särskilda skäl skall därvid yttranden inhämtas från sådana
länsstyrelser, trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar
av utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken.

m) Den som bryter mot bestämmelserna i f) andra stycket och g) andra meningen
skall dömas till böter.

n) Kopia av ett beslut om taxitillstånd skall, i stället för vad som
föreskrivs i 13 §, sändas till polismyndigheten i den eller de kommuner
som ligger inom trafikområdet. Detsamma gäller om beslutet avser en ändring
av ett tidigare meddelat tillstånd eller om återkallelse av ett taxitillstånd.

o) Beslut om tillstånd till taxitrafik skall kungöras i ortstidning.

Tiden för att överklaga ett sådant beslut skall räknas från den dag då
beslutet har kungjorts i ortstidningen.

4. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift
som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall hänvisningen i
stället avse den nya bestämmelsen.

5. Under år 1994 gäller att kravet på yrkeskunnande enligt 6 §
yrkestrafiklagen (1988:263) får uppfyllas med tillämpning av äldre
föreskrifter. Utbildning enligt dessa föreskrifter måste dock vara
avslutad före den 1 november 1994. Förordning (1994:908).

6. Under år 1994 skall bestämmelserna i 5 b § inte tillämpas för den som
enbart driver trafik inom landet och som vid en ansökan som avses i 4 §
eller vid anmälan med anledning av en utökning av det antal fordon som
skall användas enligt ett trafiktillstånd på heder och samvete uppger att
han under den angivna tiden enbart skall bedriva sådan trafik.
Förordning (1994:66).

1992:1387

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993, utom i fråga
om 12 d § första och andra styckena som träder i kraft den 1 augusti
1994 och 12 d § tredje stycket och 16 § andra stycket som träder i
kraft den 1 januari 1995. Förordning (1994:1125).