Förordning (1988:1505) om biluthyrning

SFS nr
1988:1505
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:780
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1126

Inledande bestämmelser m. m.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen
(1979:561) om biluthyrning.

2 § Ansökan om tillstånd skall vara skriftlig. Den skall innehålla

1. uppgift om sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer,
postadress och telefonnummer samt folkbokföringsort eller, för juridisk
person, den ort där ledningen finns om dessa uppgifter inte framgår av
postadressen,

2. om sökanden är en juridisk person, uppgifter i de hänseenden som
avses i 1. om den som är ansvarig för verksamheten och de övriga
personer som prövningen enligt 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1979:561)
om biluthyrning skall avse.

Sökanden bör ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att
driva verksamheten. Förordning (1991:797).

Ärendenas handläggning m.m.

3 § Tillståndsmyndigheten får begära in uppgifter om sökanden
som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd till
uthyrningsrörelse.

Föreskrifter om tillståndsmyndighetens inhämtande av uppgifter ur
Rikspolisstyrelsens polisregister och om personutredning enligt
denna förordning beslutas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med
Vägverket. Förordning (1994:1126).

Tillståndsmyndighetens beslut

4 § Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla uppgift om

1. tillståndshavaren,

2. villkor som gäller för tillståndet,

3. om tillståndshavaren är en juridisk person, vem som ansvarar för
uthyrningsverksamheten.

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § samt
att tillståndet kan komma att återkallas, om de förutsättningar som
gäller för tillståndet inte uppfylls.

Utbyte av ansvarig för uthyrningsverksamheten m. fl.

5 § Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till länsstyrelsen om utbyte
sker av den som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller av någon annan
som lämplighetsprövningen skall avse.

6 § Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en
sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 5 § och
prövningen i anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse

7 § En buss får inte användas i uthyrningsrörelse förrän
tillståndshavaren har anmält hos länsstyrelsen att fordonet skall
användas i rörelsen enligt tillståndet. Anmälan skall innehålla
fordonets registreringsnummer. Förordning (1993:96).

Vissa skyldigheter som är knutna till tillståndsinnehavet

8 § I uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till någon annan
person som förare än den som kan visa att han har behörighet att föra
fordonet. En buss får inte lämnas ut till den som kan antas sakna
tillräcklig erfarenhet av busstypen.

9 § Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att

1. föra anteckningar över de uthyrningar som sker,

2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som länsstyrelsen
beslutar,

3. på begäran av länsstyrelsen sända in sammandrag av anteckningarna,

4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av länsstyrelsen
eller polismyndigheten,

5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som länsstyrelsen kan begära.

Underrättelseskyldighet

10 § En kopia av beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse samt ändring
eller återkallelse av ett sådant tillstånd skall sändas till
polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd eller, om
sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns.
Förordning (1991:797).

11 § Om en länsstyrelse eller någon annan myndighet anser att det finns
anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla
hans tillstånd, skall detta anmälas till den länsstyrelse som har gett
tillståndet.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i
verksamheten, skall länsstyrelserna och Vägverket anmäla detta till
vederbörande polis- och åklagarmyndighet. Förordning (1992:1389).

12 § När en domstol har dömt någon som har tillstånd till
uthyrningsrörelse för brott mot lagen (1979:561) om biluthyrning eller
denna förordning eller när en högre rätt har avgjort ett mål i vilket en
sådan fråga har prövats, skall en kopia av domen eller beslutet genast
sändas till den länsstyrelse som har meddelat tillståndet.

Ansvarsbestämmelse

13 § Den som bryter mot 5, 7, 8 eller 9 § skall dömas till böter.

Övrigt

14 § Vägverket får meddela föreskrifter om det yrkeskunnande som krävs
för att få tillstånd till uthyrningsrörelse. Förordning (1992:1389).

14 a § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 2 kap. 4 § lagen
(1979:561) om biluthyrning.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas.
Förordning (1992:370).

15 § Ett beslut enligt lagen (1979:561) om biluthyrning och denna
förordning gäller omedelbart. Ett beslut om återkallelse av ett
tillstånd till uthyrningsrörelse gäller dock inte förrän beslutet har
vunnit laga kraft.

Övergångsbestämmelser

1988:1505

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom förordningen upphävs förordningen (1979:873) om biluthyrning.

Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall
hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.