Lag (1988:1512) om ändring av beskattningen av vissa livräntor

SFS nr
1988:1512
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:480
Upphävd
1997-01-01

1 § Denna lag gäller i fråga om livränta som utges enligt lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som
utges enligt annan författning och som har bestämts eller utbetalats av
riksförsäkringsverket under åren 1976–1985.

2 § Har taxering blivit för hög till följd av att den skattskyldige
taxerats för sådan del av livräntan som rätteligen är skattefri, får den
lokala skattemyndigheten besluta om ändring av taxeringen.

3 § Ändring av taxeringen skall göras med ledning av de uppgifter
rörande taxeringen som enligt 68 § taxeringslagen (1956:623) har
antecknats i skattelängd eller motsvarande och självdeklarationen, om
den finns bevarad.

4 § Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas
hos länsrätten av den skattskyldige.

Övergångsbestämmelser

1996:480

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om livränta och motsvarande
ersättning som har bestämts eller utbetalats under åren 1976-1985.