Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.;

SFS nr
1988:153
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:137
Upphävd
1994-07-01

/r2/ Inledande bestämmelse

1 § I denna lag ges bestämmelser om rätt till bistånd åt en utlänning
som söker uppehållstillstånd här i landet och som vistas här under den
tid ansökan prövas.

/r2/ Rätt till bistånd

2 § Bistånd lämnas till en utlänning som enligt bestämmelserna om asyl i
3 kap. 1 § utlänningslagen (1989:529), ansöker om uppehållstillstånd
(asylsökande), om den asylsökande

1. vistas på en statlig förläggning för asylsökande,

2. vistas i en kommun som har träffat överenskommelse med statens
invandrarverk om att ta emot asylsökande och där den asylsökande har
anvisats plats av invandrarverket,

3. tillfälligt vistas i en kommun i avvaktan på att anvisas plats på en
förläggning eller i en annan kommun, eller

4. vistas i en kommun som den asylsökande har stark familjeanknytning
till eller har andra synnerliga skäl av vistas i.

Rätt till bistånd enligt första stycket har också den asylsökandes
medföljande barn under 16 år. Lag (1989:543).

3 § Bistånd lämnas till andra utlänningar som söker uppehållstillstånd i
Sverige och som av särskilda skäl får vistas här medan ansökan prövas.
Även deras medföljande barn under 16 år har rätt till bistånd. Bistånd
lämnas dock inte, om ansökan avser endast en förlängning av ett tidigare
tillstånd på i övrigt oförändrade villkor.

3 a § Utlänning som avses i 2 och 3 §§ har rätt till bistånd även efter
det att uppehållstillstånd beviljats om utlänningen

1. vistas på en statlig förläggning för asylsökande, eller

2. tillfälligt vistas i en kommun i avvaktan på att anvisas plats på en
statlig förläggning för asylsökande eller i en annan kommun.

Bistånd enligt första stycket lämnas endast för utlänning som inte
anvisats eller kunnat utnyttja anvisad kommunplats. Lag (1990:483).

4 § För utlänningar som vistas på en statlig förläggning, skall
biståndet beslutas och lämnas av invandrarverket. För andra utlänningar
skall biståndet beslutas och lämnas av socialnämnden i den kommun där
han eller hon vistas.

5 § Rätten till bistånd upphör

1. om utlänningen, innan beslut har meddelats i frågan om
uppehållstillstånd, inte längre vistas så som sägs i 2 §,

2. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 3 a §,

3. när en ansökan om uppehållstillstånd har avslagits och ett beslut om
avvisning eller utvisning skall verkställas; dock kvarstår rätten till
bistånd även för den tid som skäligen behövs för verkställigheten, eller

4. när utlänningen lämnar landet. Lag (1990:483).

6 § Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller
utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd.

/r2/ Förmåner

7 § Bistånd enligt denna lag lämnas i form av kostnadsfri bostad,
dagbidrag eller särskilt bidrag.

8 § En asylsökande som har fått plats på en statlig förläggning har rätt
att få tillfälligt logi där. Om den asylsökande har anvisats plats i en
kommun, har han eller hon rätt till tillfälligt logi i en
genomgångsbostad i kommunen. Om det finns synnerliga skäl, har den
asylsökande rätt till annat tillfälligt logi.

Den som har rätt till bistånd enligt 3 § har rätt att få tillfälligt
logi, om han eller hon behöver det.

8 a § Den som har inkomst av förvärvsarbete skall erlägga skäligt belopp
som ersättning till invandrarverket om han eller hon har tillfälligt
logi på en statlig förläggning, eller till kommunen om han eller hon
anvisats plats i en kommun.

När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning skall skälig
ersättning erläggas för detta.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om ersättningens storlek. Lag (1992:579).

9 § I den mån en utlänning som avses i 2 eller 3 § behöver det, har han
eller hon rätt till bistånd för sin dagliga livsföring som tillförsäkrar
honom eller henne en skälig levnadsnivå (dagbidrag).

10 § Utöver kostnadsfri bostad och dagbidrag har utlänningen rätt till
bistånd för särskilda behov (särskilt bidrag). Sådant bidrag skall
lämnas endast om det är nödvändigt för utlänningens livsföring.

Särskilt bidrag kan också lämnas för att täcka utlänningens kostnader
för resor i vissa fall.

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer
grunder för de belopp som dagbidrag och särskilda bidrag utgår med.

/r2/ Statlig ersättning

12 § En kommun som har lämnat bistånd enligt denna lag har rätt till
ersättning från staten för biståndet.

/r2/ Rätt att föra talan

13 § Barn som har fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan i mål
eller ärenden enligt denna lag.

/r2/ Delgivning

14 § I mål eller ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med
tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428). I mål vid
förvaltningsdomstol får dock delgivning ske enligt 15 § första stycket
samma lag, om utlänningen har lämnat landet.

/r2/ Överklagande av beslut

15 § Invandrarverkets eller socialnämndens beslut får överklagas hos
länsrätten.

Invandrarverkets beslut överklagas hos länsrätten i det län där
utlänningen vistades på förläggning när beslutet fattades.

Beslut som meddelats enligt denna lag får överklagas endast av den
enskilde.

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.