Förordning (1988:1531) med instruktion för konjunkturinstitutet

SFS nr
1988:1531
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:99
Upphävd
1996-03-15

Uppgifter

1 § Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och
utredningsorgan med uppgift att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom
landet samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska
ekonomin,

2. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som
berör institutets verksamhet och i anslutning till detta bedriva
forskning,

3. i samråd med sådana verk, myndigheter, föreningar och
sammanslutningar, som arbetar inom närliggande områden, verka
för att statistiskt material av betydelse för studiet av den
ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,

4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om
den officiella statistiken. Förordning (1994:1242).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
konjunkturinstitutet, med undantag av 2 §, 3 § andra stycket, 8, 11–13,
18 och 20–22 §§ .

Myndighetens ledning

3 § Generaldirektören är chef för institutet.

Organisation

4 § Inom institutet finns tre enheter, en för löpande verksamhet, en för
forskning och en för administration, samt de enheter i övrigt som
institutet bestämmer. Enheten för löpande verksamhet leds av en
avdelningschef och forskningsenheten av en forskningschef.
Administrativa enheten leds av en avdelningsdirektör.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
institutet.

Personalansvarsnämnden

6 § Institutets personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av avdelningschefen,
forskningschefen och chefen för administrativa enheten.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Ärendenas handläggning

7 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tjänstetillsättning m. m.

8 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsten som avdelningschef och tjänsten som forskningschef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

9 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

10 § Generaldirektören adjungeras till ekonomiska rådet.
Konjunkturinstitutet förordnar sekreterare åt rådet.

Bestämmelser om ekonomiska rådet finns i förordningen (1988:1214) med
instruktion för ekonomiska rådet.

Bisysslor

11 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av institutet även i fråga om
avdelningschefen och forskningschefen.