Förordning (1988:1532) med instruktion för statsrådslönenämnden

SFS nr
1988:1532
Departement/myndighet
Civildepartementet LS
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:833
Upphävd
1991-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:833

Uppgifter

1 § Statsrådslönenämnden har till uppgift att besluta om statsrådens
arvoden och andra avlöningsförmåner.

Sammansättning

2 § Nämnden består av högst fem ledamöter. En av dem är ordförande och
en är vice ordförande. Förordning (1990:42).

Organisation

3 § Nämnden har en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på statsrådslönenämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

28 § om vem som får begära in förklaringar, m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende
enligt 1 § avgörs i sak.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 §
tredje stycket inte behöver föredras.

Förordnande av ledamöter, m. m.

8 § Ordförande, vice ordförande och andra ledamöter utses av regeringen
för en bestämd tid. Förordning (1990:42).

9 § Sekreterare utses av nämnden.

Överklagande

10 § Nämndens beslut får inte överklagas.