Förordning (1988:1533) med instruktion för Statens chefslönenämnd;

SFS nr
1988:1533
Departement/myndighet
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1063
Upphävd
1993-11-01

Uppgifter

1 § Statens chefslönenämnd bedriver sin verksamhet i anslutning till
1985 års statliga chefslöneavtal.

Nämnden utövar de befogenheter som avses i 1–3 §§, 5 §, 6 § 3 och 7 §
chefslöneavtalet, dock inte i fråga om de tjänster som anges i avtal om
regeringsbeslut om avlöningsförmånerna för vissa högre tjänster m. fl.

Nämnden får till en annan statlig myndighet lämna över uppgifter som
annars skulle handläggas av nämnden. Förordning (1989:276).

Sammansättning

2 § Nämnden består av sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

3 § Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är anställd hos
statens arbetsgivarverk.

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när alla ledamöter eller deras ersättare är
närvarande.

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 §
inte behöver föredras.

9 § har upphävts genom förordning (1989:276).

/r3/ Förordnanden

10 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd tid.

Tre ledamöter och deras ersättare utses efter förslag av statens
arbetsgivarverk. Övriga ledamöter och ersättare för dem förordnas efter
gemensamt förslag av Statsanställdas förbund, TCO-S (TCO:s
statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR.

Efter gemensamt förslag av arbetsgivarverket och huvudorganisationerna
utser regeringen bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

11 § Regeringen förordnar sekreterare och experter åt nämnden.

Överklagande

12 § Nämndens beslut får inte överklagas. Detsamma gäller beslut av
andra myndigheter i frågor som har lämnats över till dem enligt 1 §
tredje stycket.