Förordning (1988:1534) med instruktion för Statens utlandslönenämnd

SFS nr
1988:1534
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:834
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:865

Uppgifter

1 § Statens utlandslönenämnd har till uppgift att, i den
utsträckning som regeringen eller Arbetsgivarverket föreskriver,
besluta om anställnings- och arbetsvillkor för sådana arbetstagare
hos staten som är stationerade utomlands. Förordning (1994:1303).

2 § Nämnden skall särskilt

— svara för information och upplysningar,

— hålla sig underrättad om förhållandena inom ansvarsområdet,

— i lämpliga former samarbeta med de svenska statliga myndigheter
och enskilda organ som har arbetstagare stationerade utomlands eller
som av andra skäl följer pris- och kostnadsutvecklingen där.

Sammansättning

3 § Nämnden består av fyra ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande. För varje ledamot finns en personlig ersättare.
Förordning (1994: 1303).

Organisation

4 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är anställd hos
Arbetsgivarverket. Förordning (1994:1303).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:497).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:497).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.
Förordning (1994:1303).

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden, chefen för kansliet eller ett särskilt
arbetsutskott att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

10 § har upphävts genom förordning (1989:275).

Förordnanden

11 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen. Regeringen utser
ordförande och ersättare för ordföranden.

Ordföranden och ytterligare en ledamot samt ersättare för dem utses
efter förslag av Arbetsgivarverket. Övriga ledamöter och ersättare
för dem utses efter förslag av SACO-S och TCO-OF:s förbundsområden
inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna.

Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (1994:1303).

Överklagande

12 § Statens utlandslönenämnds beslut får inte överklagas.
Förordning (1999:865).

Övergångsbestämmelser

1995:984

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före den 1 augusti 1995.

1999:865

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.