Förordning (1988:1535) med instruktion för Nämnden för lokalanställda

SFS nr
1988:1535
Departement/myndighet
Finansdepartementet F1
Utfärdad
1988-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:34
Upphävd
1994-03-01

Uppgifter

1 § Nämnden för lokalanställda bedriver sin verksamhet enligt ett avtal den
14 april 1981 mellan statens arbetsgivarverk samt Statsanställdas förbund,
TCO-S (TCO:s statstjänstemannasektion) och Centralorganisationen SACO/SR om
vissa anställningsvillkor för svenska medborgare som är lokalanställda vid
utlandsmyndigheter.

Nämnden handlägger frågor om enhetlig reglering av anställningsvillkor för
lokalanställda svenska medborgare i ett visst land i enlighet med vad som
anges i 13 § andra stycket avtalet.

Sammansättning

2 § Nämnden består av fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande.
För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas
på nämnden för lokalanställda:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

4 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innebär att ett ärende
avgörs i sak.

6 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 5 § tredje stycket
inte behöver föredras.

Förordnanden

7 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen. Regeringen utser ordförande
och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Två ledamöter och ersättare för dem förordnas efter gemensamt förslag av
Statsanställdas förbund, TCO-S och SACO/SR.

Överklagande

8 § Nämndens beslut får inte överklagas.