Förordning (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

SFS nr
1988:1542
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:775
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:894

1 § Ett förenklat beslutsförfarande som avses i 8 kap. 4 §
första stycket andra meningen lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring får tillämpas hos Försäkringskassan
enligt 2 §. Förordning (2004:894).

2 § Hos Försäkringskassan avgör en tjänsteman

1. ärenden om arbetsskada till följd av buller,

2. ärenden om arbetsskada i form av pleuraplack till följd av
inverkan av asbest,

3. ärenden där frågan gäller om ett sjukdomsfall är att hänföra
till samma skada som ett tidigare inträffat sjukdomsfall,
vilket har godkänts såsom arbetsskada av en
socialförsäkringsnämnd, dock endast om det nya sjukdomsfallet
har inträffat inom ett år från det att det tidigare
sjukdomsfallet har avslutats.

Vad som sagts i första stycket gäller inte ärenden som angår
livränta till den försäkrade eller särskild
efterlevandelivränta eller ärenden som är av vidlyftig eller
svår beskaffenhet. Förordning (2004:894).

Övergångsbestämmelser

1989:235

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § första stycket den 1
juli 1989 och i fråga om 2 § andra stycket den 1 januari 1990.