Lag (1988:1555) om landgille och städja förvissa församlings- kyrkors fastigheter i Lunds och Göteborgs stift

SFS nr
1988:1555
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:292
Upphävd
2000-01-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om avgifter för sådana församlings-
kyrkors fastigheter i Lunds stift och Göteborgs stift som skall brukas under
en prästgård eller något annat visst hemman.

Lagen skall tillämpas när landgillet eller städjan vid ett åbobyte inte har
fastställts av kammarkollegiet efter skattläggning.

Fastställande av avgifter

2 § Frågor om storleken av den avgift som skall betalas till församlingskyrkan
skall prövas av egendomsnämnden.

Överklagande

3 § Egendomsnämndens beslut får överklagas hos kammarkollegiet.
Kammarkollegiets beslut får inte överklagas.