Förordning (1988:1558) om upphävande av ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag urkyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter

SFS nr
1988:1558
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1558
Upphävd
1989-01-01

Regeringen föreskriver att ämbetsskrivelsen den 10 december 1971 till
statskontoret med provisoriska bestämmelser om lån och anslag ur
kyrkofonden för uppförande av prästgårdar å vissa orter skall upphöra
att gälla vid utgången av år 1988.