Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m. fl.

SFS nr
1988:156
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:361
Upphävd
1994-07-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges närmare föreskrifter om dagbidrag och
särskilt bidrag enligt lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.

Dagbidrag

2 § Ett dagbidrag skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor,
fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror samt
tidningar och telefon.

3 § Dagbidrag beräknas per år i procent av det basbelopp som enligt
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställts för året.
För att beräkna det dagbidrag som lämnas för januari månad är dock
utgångspunkten det basbelopp som gällde för det föregående året.

När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas ett reducerat dagbidrag.

Dagbidraget per person beräknas enligt följande procentsatser.

Dagbidrag inkl. Dagbidrag exkl.
egen mathållning egen mathållning

Ensamstående 74 25
Sammanboende 63 20
Barn 0–3 år 38 12
Barn 4–10 år 45 12
Barn 11–15 år 52 12
Barn 16–17 år 52 12
Hemmavarande vuxen 63 20

För familjer som har fler än två barn beräknas dagbidraget enligt
ovanstående procentsatser endast för de två äldsta barnen. För vart
och ett av de yngre barnen skall dagbidraget i stället beräknas till
hälften av den procentsats som gäller för barnet enligt tabellen.
Förordning (1993:1683).

4 § Dagbidrag utbetalas förskottsvis per månad, om inte särskilda skäl
föranleder annat.

Särskilt bidrag

5 § Särskilt bidrag enligt 10 § första stycket lagen (1988:153) om
bistånd åt asylsökande m. fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund
av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader för
vinterkläder, glasögon, kosttillskott, medicin, akut tandvård,
handikapputrustning, spädbarnsutrustning och andra hjälpmedel som är
nödvändiga för en dräglig livsföring. Bidrag kan också lämnas till
lokala resor som bedöms särskilt angelägna.

Förfarandet m. m.

6 § Den som vill få dagbidrag eller särskilt bidrag skall göra skriftlig
ansökan.

Ansökan skall innehålla en av sökanden underskriven förklaring på heder
och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden
som lämnas i ansökan är riktiga.

7 § Har en ansökan om dagbidrag eller särskilt bidrag avslagits eller
bifallits endast till viss del, skall beslutet delges sökanden.

Övriga bestämmelser

8 § Fordran på dagbidrag eller särskilt bidrag får inte överlåtas eller
utmätas.

8 a § Statens invandrarverk meddelar föreskrifter om den ersättning som
enligt 8 a § lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande skall betalas av
den som har inkomst av förvärvsarbete. Förordning (1992:580).

9 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av
statens invandrarverk.