Förordning (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

SFS nr
1988:1564
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:24

Uppgifter

1 § Bestämmelser om Marknadsdomstolens uppgifter finns i lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m. m.

1 a § Utöver det som följer av lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m. ska Marknadsdomstolen informera
allmänheten om domstolens avgöranden och om domstolens
verksamhet. Förordning (2007:1038).

Myndighetsförordningens tillämpning

2 § Marknadsdomstolen ska tillämpa följande bestämmelser i
myndighetsförordningen (2007:515):

– 3 och 4 §§ om ledningens ansvar,

– 6 § om allmänna uppgifter,

– 8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik m.m.,

– 21 § om myndighetens beslut, och

– 29 § om ärendeförteckning.

Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska
avse Marknadsdomstolen i plenum eller ordföranden i enlighet
med bestämmelserna i 10 och 11 §§. Det som sägs i 21 §
myndighetsförordningen ska endast gälla i administrativa
ärenden. Förordning (2013:24).

Organisation m.m.

3 § Bestämmelser om ledamöter och ersättare i domstolen finns i lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m. m.

Vid Marknadsdomstolen finns sekreterare som biträder med beredningen av
ärenden enligt vad domstolen närmare bestämmer.

4 § Ordföranden i Marknadsdomstolen är administrativ chef för domstolen.

Mål som avses i 1 § lagen (1970:417) om Marknadsdomstol m.m.

5 § Bestämmelser om handläggning vid Marknadsdomstolen finns i lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m. m.

6 § I fråga om protokoll i mål vid Marknadsdomstolen tillämpas
förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.
Förordning (1996:278).

7 § Över inkomna mål skall Marknadsdomstolen föra dagbok i
huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för
tingsrätt. Förordning (1993:562).

8 § I fråga om aktbildning och vad som hänger samman därmed gäller
i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för tingsrätt.

9 § Marknadsdomstolens domar och sådana slutliga beslut som sätts
upp särskilt, förs samman årsvis till en särskild bok. I boken
ordnas domarna och besluten efter när de meddelades.
Förordning (1993:562).

Handläggningen av administrativa ärenden

10 § Ett administrativt ärende avgörs av Marknadsdomstolens
ordförande eller av den tjänsteman som anges i
arbetsordningen eller i ett särskilt beslut. Ordföranden ska
samråda med ledamöterna i plenum innan han eller hon avgör
ärenden som avser

1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation
och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk
betydelse, och

3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor.

Ordföranden får hänskjuta ärenden för avgörande i plenum.
Förordning (2013:24).

11 § Plenum består av Marknadsdomstolens ordförande och
övriga ledamöter. Marknadsdomstolens ordförande är ordförande
i plenum. I ärenden som avgörs i plenum är Marknadsdomstolen
beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
Förordning (2013:24).

12 § Har upphävts genom förordning (2013:24).

13 § Har upphävts genom förordning (2013:24).

14 § Har upphävts genom förordning (2013:24).

15 § Ärenden avgörs efter föredragning, om inte Marknadsdomstolen
bestämmer något annat.

15 a § Marknadsdomstolen får i arbetsordningen meddela
föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta vem på domstolen
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena. Förordning (2007:1038).

Tjänstetillsättningar m.m.

16 § Bestämmelser om utnämning av ordförande i Marknadsdomstolen
finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.
Bestämmelser om förordnande av vice ordförande, övriga ledamöter
och ersättare finns i 6 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol
m.m.

Marknadsdomstolen ska anmäla till Domarnämnden när det finns en
ledig anställning som ordförande som behöver tillsättas.

Övriga anställningar beslutas av Marknadsdomstolen.
Förordning (2010:1799).

17 § Bestämmelserna i 6 § anställningsförordningen (1994:373)
behöver inte tillämpas vid anställning av sekreterare.
Förordning (1994:996).

18 § Har upphävts genom förordning (2006:1515).

Övergångsbestämmelser

2006:1515

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.