Förordning (1988:1566) med instruktion för statens krigsskadenämnd

SFS nr
1988:1566
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1351
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:584

Uppgifter

1 § Statens krigsskadenämnd har till uppgift att pröva ärenden enligt
lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom.

Sammansättning

2 § Nämnden består av fem ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande. För ledamöterna skall det finnas ersättare.

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § m ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:584).

4 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:584).

Ärendenas handläggning

5 § Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning i ärenden om
ersättning för krigsskada finns i 8 och 9 §§ lagen (1958:566) om
ersättning för krigsskada å egendom.

I andra ärenden beslutar ordföranden ensam.

6 § Nämnden får besluta att den vid handläggning av ärenden om
ersättning för krigsskada skall vara delad i avdelningar.

Varje avdelning skall ha minst en ledamot eller ersättare som är jurist
med domarerfarenhet och en som har sakkunskap i fråga om
skadeförsäkringsverksamhet.

Nämnden utser en ordförande på varje avdelning.

7 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av
ordföranden ensam inte behöver föredras.

8 § Vid sammanträdena skall protokoll föras.

Protokollet skall justeras av ordföranden i nämnden eller på
avdelningen.

Förordnanden

9 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen. Regeringen utser
ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

10 § Nämndens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte
följer av

— 7 § lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom,

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.