Lag (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik

SFS nr
1988:1567
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1988-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1407
Upphävd
1997-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:956

1 § Skatt (miljöskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för
inrikes flygtrafik i förvärvssyfte.

2 § Med inrikes flygtrafik avses i denna lag sådan flygtrafik som äger
rum med flygplan mellan orter i Sverige och som inte påbörjas, avslutas
eller innefattar mellanlandning i utlandet samt flygtrafik som påbörjas
och avslutas på samma svenska ort utan mellanlandning.

3 § Skatt skall inte tas ut för flygtrafik med flygplan vars högsta
tillåtna startvikt uppgår till högst 5 700 kilogram.

4 § Skattskyldig är den som äger flygplanet eller, om detta inte används
av ägaren, den som brukar det i hans ställe.

5 § Skattskyldigheten inträder när en flygning börjar.

Med flygning avses luftfärd från avgångsorten till den slutliga
destinationsorten. Avbryts flygningen innan destinationsorten har nåtts
föreligger ändå en skattepliktig flygning.

6 § Miljöskatten skall beräknas i första hand med ledning av
Luftfartsverkets uppgifter om bränsleförbrukning och utsläpp av kolväten
och kväveoxider från den aktuella flygplanstypen under en genomsnittligt
beräknad flygsträcka.

Skatten skall tas ut för varje flygning med 1 krona per kilogram
förbrukat flygbränsle och med 12 kronor per kilogram utsläppta kolväten
och kväveoxider. Lag (1992:882).

7 § Finns inte tillförlitliga uppgifter som avses i 6 § första stycket
om utsläpp av kolväten och kväveoxider för flygplanstypen i fråga,
beräknas miljöskatten för den aktuella flygningen såvitt gäller dessa
utsläpp med ledning av flygplanets högsta tillåtna startvikt enligt dess
luftvärdighetsbevis.

Skatten för dessa utsläpp skall i sådant fall tas ut för varje flygning
med 30 kronor om den högsta tillåtna startvikten uppgår till högst 10
000 kilogram. Om den högsta tillåtna startvikten är större, tas skatt ut
med ytterligare 120 kronor för varje påbörjat helt femtusental kilogram
till och med högst 35 000 kilogram och med ytterligare 60 kronor för
varje påbörjat helt femtusental kilogram däröver. Lag (1990:586).

8 § Sker en flygning med olika flygplanstyper och kan skatten därför
beräknas till olika belopp, skall den beräkning som ger det högsta
beloppet tillämpas. Lag (1990:586).

9 § Den skattskyldige skall vara registrerad hos beskattnings-
myndigheten. Lag (1993:470).

10 § Skattskyldig fysisk person, som inte är bosatt här i landet,
eller en skattskyldig juridisk person som inte har fast driftställe
här i landet skall företrädas av en representant som har godkänts
av beskattningsmyndigheten. Representanten skall enligt fullmakt av
den skattskyldige som ombud för denne svara för redovisningen av
miljöskatt och i övrigt företräda den skattskyldige i frågor som
gäller miljöskatt. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall
finnas tillgängligt hos representanten.

Underlåter den skattskyldige att utse en representant enligt första
stycket kan beskattningsmyndigheten förelägga honom att vid vite
fullgöra sin skyldighet. Frågor om utdömande av vite prövas av
Länsrätten i Dalarnas län. Lag (1996:956).

11 § När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten besluta
att miljöskatten skall betalas i förskott eller att säkerhet skall
ställas för skattens betalning. Lag (1993:470).

12 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151)
om punktskatter och prisregleringsavgifter.

1996:1407

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 1997.